…

Сметки

Вашата банкова сметка в лева или чуждестранна валута от най-близкия клон на TBI Bank

Възможност за разкриване на следните видове сметки

 • Набирателни сметки

 • Доверителни сметки

 • Разплащателни сметки

 • Съвместни сметки

Набирателни сметки

 • Набирането на капитал за учредяване на търговски дружества
 • Отчитане на средства на клиента, разпоредени на негово поделение, което не е самостоятелно юридическо лице
 • Отчитане на средства, набрани касово и безкасово по сметка, която е открита в поделение на Банката, различно от това, в което се обслужва разплащателната сметка на клиента
 • Отчитане на набрани чужди парични средства

Доверителни сметки

 • При сключване на сделки между физически или юридически лица със задължително спазване на определени условия, за коректното изпълнение на които Банката се явява гарант
 • След сключване на тристранно споразумение между Банката, получателя и наредителя на средствата, те са блокирани до пълното изпълнение на условията - използват се след приключване на сделката и предоставяне на определените документи.
 • Този тип сметки могат да бъдат в левове, евро или щатски долари. Прилагат се такси и комисиони според действащата тарифа на Банката

Разплащателни сметки

 • Банката предлага всички видове преводи при конкурентни такси и комисиони - вътрешнобанкови, в TBI Bank, национални входящи и изходящи преводи, международни входящи и изходящи преводи
 • Разпореждане със сметката може да се извърши във всеки офис на TBI Bank
 • Банката приема входящи и извършва изходящи преводи с гаранцията, че ще получите очакваните суми и ще платите задълженията си навреме
 • Банката открива и поддържа сметки в местна валута на следните чуждестранни валути EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK,  PLN, CAD, JPY, RON

Операции в местна валута

 • TBI Bank изпълнява преводи в лева на територията на Република България чрез Банковата интергрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА) или Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС)
 • Системата БИСЕРА позволява извършване на разплащания със суми до 100 000 лв. с вальор, същия или следващ работен ден за банката на получателя
 • Всички плащания равни или надвишаващи сумата от 100 000 лв. задължително се изпълняват за плащане през РИНГС. По желание на клиента през РИНГС могат да бъдат изпълнени и преводи с по-малка стойност
 • Такси за преводи в лева: съгласно действащата Тарифа на TBI Bank за юридически лица

Операции в чужда валута

 • TBI Bank изпълнява преводи на територията на Република България и презгранични преводи в чуждестранна валута
 • По нареждания на местни и чуждестранни юридически лица
 • Такси за преводи в чуждестранна валута, съгласно действащата Тарифа на TBI Bank за юридически лица

Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв., когато плащането се извършва в брой (или тяхната равностойност в чужда валута), клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства.

За целта Банката изисква попълване от тяхна страна на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка.

EN TBI офиси