Инвестиционен посредник

TBI Bank е лицензиран инвестиционен посредник, вписана в Регистъра на Комисията за финансов надзор с № РГ-03-244/2013г., член на Централния депозитар АД и на Българска Фондова Борса АД – София.

В качеството си на инвестиционен посредник, Банката осъществява посредническа дейност при търговията с различни финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и извън него, както в страната, така и на чуждестранните капиталови пазари.

Обръщаме внимание, че всички действия и сделки на всеки регистриран и лицензиран Инвестиционен посредник в България, какъвто е и TBI Bank, са регламентирани чрез Закон.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробна информация относно задълженията на компетентните държавни органи, които следят за спазването на разпоредбите, касаещи дейността на Инвестиционния посредник, ще намерите в приложените линкове към уебсайтовете на съответните институции:

Българска Народна Банка
Комисия за Финансов Надзор
Министерство на Финансите
Българска Фондова Борса
Фонд за Компенсиране на Инвеститорите

EN TBI офиси