…

Разплащателни сметки

Открийте разплащателни сметки в български лева, евро и щатски долари

Лична сметка

TBI Bank предоставя на своите клиенти – физически лица улеснен достъп до платежни сметки, чрез нов вид платежна сметка – „Сметка за основни операции“.

Сметката за основни операции е регламентирана в Глава четвърта „а“, Раздел IV „Достъп до платежни сметки“ на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и е платежна сметка, водена в български левове. Повече информация може да намерите - ТУК,а информация за таксите за услуги по платежна сметка за основки операции - ТУК.

Валута: BGN

Лихвени условия: Съгласно Лихвен бюлетин на TBI Bank

Минимална сума за откриване: няма

Такси и комисиони: Съобразно действащата Тарифа на TBI Bank

Необходими документи

 • Лична карта - за български граждани
 • Международен паспорт - за чуждестранни граждани
 • Карта на чужденец, издадена от МВР - за чуждестранни граждани с постоянно или продължително пребиваване в България

Може да извършвате следните операции

 • Вноски и теглене на каса

 • Безкасови преводи

 • Междубанкови преводи в български лева и чужда валута

 • Прехвърляне на платежна сметка

Видове разплащателни сметки

 • Стандартна разплащателна сметка
 • Сметка за основни операции
 • Прехвърляне на платежна сметка. Повече информация може да намерите ТУК.

Допълнителна информация

ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по разплащателната сметка са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

Предимства

 • Таксите по платежната сметка за основни операции са под размерите на стандартните такси за предоставените от TBI Bank услуги
 • Достъп до информация за вашата сметка чрез електронно банкиране
 • Разпореждане със средствата по сметката във всеки офис на TBI Bank
EN TBI офиси