…

Депозит Привилегия

Висока доходност с годишна лихва до 1.80% за целия срок по новооткрити депозити

лева 1 месец 0.15% 3 месеца 0.30% 6 месеца 0.50% 9 месеца 0.60% 12 месеца 0.70% 18 месеца 0.95% 24 месеца 1.10% 36 месеца 1.30%
евро 0.15% 0.30% 0.50% 0.60% 0.70% 0.95% 1.10% 1.30%
долар 0.60% 0.90% 1.20% 1.25% 1.40% 1.50% 1.60% 1.80%

Размерът е привилегия

 • Привилегия е възможността за довнасяне на суми през първия месец на откриване на депозит

 • Привилегия е вашият личен банкер, който ще ви обслужва и съветва

 • Привилегия е гаранцията за отпускане на бърз кредит срещу вашия депозит

 • Привилегия е паричните ви средства и начислените лихви да са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките

Предимства на депозита

 • Без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж
 • При предсрочно прекратяване на депозита TBI Bank ще олихви главницата със стандартна лихва по разплащателна сметка
 • Довнесените средства се олихвяват съгласно действащите правила и Лихвен бюлетин към датата на довнасяне
 • Възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank

Паричните ви средства са защитени

 • Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в TBI Bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките
 • Считано от 21.08.2017 г. по всеки депозит Привилегия, открит преди 22.07.2017, Депозантът няма право да довнася средства по депозита
 • Считано от 21.08.2017 г. по всеки депозит Привилегия, открит след 22.07.2017 г., Депозантът има право да довнася средства по депозита само за период от 1 месец от откриване на депозита
 • Сумите, довнесени по депозит Привилегия в лева, евро и щатски долари, се олихвяват с лихвения процент, съгласно действащия на датата на довнасяне Лихвен бюлетин
 • Банката си запазва правото да определя размер на суми за довнасяне в бъдеще, съгласно чл. 1.6. от Раздел I „Общи условия“
 • Във всички случаи, в които Депозантът желае да изтегли средствата по депозита в брой, същият се задължава да изпрати до Банката надлежна писмена заявка за това най-малко два работни дни преди датата на тегленето
EN TBI офиси