…

Депозит Привилегия

Висока доходност с годишна лихва до 1.40% за целия срок по новооткрити депозити

лева 1 месец 0.20 % 3 месеца 0.40 % 6 месеца 0.60 % 12 месеца 0.80 % 24 месеца 1.20 % 36 месеца 1.40 %
евро 0.20% 0.40 % 0.60 % 0.80 % 1.20 % 1.40 %
долар 0.40 % 0.60 % 0.80 % 1.00 % 1.10 % -

Размерът е привилегия

 • Привилегия е възможността за довнасяне на суми

 • Привилегия е вашият личен банкер, който ще ви обслужва и съветва

 • Привилегия е гаранцията за отпускане на бърз кредит срещу вашия депозит

 • Привилегия е паричните ви средства и начислените лихви да са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките

Предимства на депозита

 • Без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж
 • При предсрочно изтегляне на депозита, TBI Bank ще олихви главницата с 0.10%
 • Довнесените средства с 6 и 12-месечни срокове се олихвяват съгласно действащия лихвен процент
 • Довнесените средства с 24 и 36-месечни срокове се олихвяват съгласно действащия лихвен процент
 • Възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank

Паричните ви средства са защитени

 • Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в TBI Bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките
 • Считано от 21.03.2015 г. по всеки депозит Привилегия, открит преди 30.05.2014, Депозантът няма право да довнася средства по депозита
 • Считано от 08.06.2016 г. по всеки депозит Привилегия, открит след 30.05.2014, Депозантът няма ограничения при довнасяне на суми по депозита
 • Сумите внесени в депозит Привилегия след 30.05.2014 г. в лева или евро, се олихвяват с лихвен процент в рамките на текущия лихвен процент по новите депозити в съответната валута и срок
 • Банката си запазва правото да определя размер на суми за довнасяне в бъдеще, съгласно чл. 1.6. от Раздел I „Общи условия“
 • Във всички случаи, в които Депозантът желае да изтегли средствата по депозита в брой, същият се задължава да изпрати до Банката надлежна писмена заявка за това най-малко два работни дни преди датата на тегленето
EN TBI офиси