Активи за продажба

Ресторант Ропотамо

Площ: 1 681.85 кв.м.
Местоположение: гр. София, кв. "Яворов", бул "Цариградско шосе" 63

L

сградата на бившия ресторант „Ропотамо” и 26.691% идеални части от новообразуваните УПИ III с площ 2851 кв.м. и УПИ IV  с площ 2 073 кв.м. от стар УПИ II с площ от 4 887 кв.м.

1)      Идеални части от земя

Обща площ на УПИ III и УПИ IV: 4 924 кв.м.

Площ на продаваните ид.ч.: 1 314.26 кв.м.

Собственик на останалите ид.ч. от парцелите: Столична община

Устройствена зона, съгласно ОУП на гр. София: Жк

Параметри на застрояване: плътност – 40%, Кинт – 3.0, минимално озеленяване – 40%, максимална височина – 26 м за жилищни сгради и 32 м за обществени сгради

2)      Сграда на бившия ресторант „Ропотамо”

ЗП на сградата:  621.20 кв.м.и

РЗП на сградата: 1 681.85 кв.м.

Сградата обхваща: ресторантски блок, кухненски блок и административно-битова част, разположени на сутеренен, първи и втори етаж от сградата.

Състояние на сградата: частично разрушена

Възможности за реализация: 1) реализация на нов строително-инвестиционен проект, след учредяване право на строеж от Столична община върху притежаваните от нея ид.ч. от УПИ III; 2) прекратяване на съсобственост със Столична община чрез обособяване на нов парцел с площ от 1 314.26 кв.м. ; 3) реализация на нов строително-инвестиционен проект след замяна на ид.ч. от УПИ IV със ид.ч. от УПИ III и изкупуване от Столична община на останалите 46.618% ид.ч. от УПИ III; 4) възстановяване и/или преустройство на съществуващата сграда.

Необходими документи

EN TBI офиси