Новини

Уведомление за изменения и допълнения в Общите условия и Тарифа към договорите за сделки с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на 09.05.2018 TBI Bank прие изменения и допълнения в Общите условия и Тарифа, приложими към договорите с клиенти за сделки с финансови инструменти.

Промените в Общите условия са във връзка с влизането в сила на нов Закон за пазарите на финансови инструменти. Новият закон е съобразен с изискванията на правната рамка на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари и в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, които влизат в сила от 03.01.2018г.

Запознайте се с промените в Общите условия и Тарифа.

Измененията и допълненията в Общите условия и Тарифа влизат в сила на 01.07.2018 г.

В случай на несъгласие с измененията и допълненията  в Общите условия и Тарифа, се дава право на клиентите да прекратят договорите си преди влизането в сила на промените.

EN TBI офиси