• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Банкова гаранция за авансово плащане: Какво трябва да знаем за този вид банкова гаранция?

Днес договорите, които фирмите сключват, не се състоят само в размяна на устни обещания и ръкостискане. В миналото е съществувал изразът “стиснахме си ръцете” и “речена дума – хвърлен камък”, което е било равнозначно на днешното “подписахме пред нотариус”! Въпреки че новата реалност се характеризира с липсата на доверие, днешните страни могат да постигнат коректност чрез договори и гаранции за плащания, които неотменимо съпътстват успешните бизнес отношения и стратегии за развитие на бизнеса.

Съвременните участници в бизнеса трябва да познават подробно банковите дейности. Това би помогнало на всеки бизнесмен да борави с услугите на банковите институции с лекота и успешно да преодолява не само финансовите кризи, но и свързаните с паричния риск влошени отношения с клиенти и партньори.

Нека разгледаме поетапно всички термини на тази концепция, за да може по-лесно и последователно да навлезем в детайлите. Първо ще разгледаме какво представлява банковата гаранция и с каква цел се прилага на пазара.

Какво представлява банковата гаранция?

Освен кредитирането, което е основна функция на банките, тези институции успешно изпълняват и други финансови дейности. За да могат да бъдат сключени сделки между участниците, които не са сигурни в лоялността или платежоспособността на другия контрагент, в определен етап прибягват до банкови гаранции.

Банката застава като гарант в полза на бенефициента (получателя на плащането) и погасява задължението на третия участник в случай, че той не може да достави определени стоки, услуги или да извърши плащането в уречения в договора срок или дата. С други думи банковата гаранция е задължение на банката да изплати определена сума пари за сметка на свой клиент, който не е в състояние да го направи, или да плати неустойка, ако страната не поеме своята отговорност по договора.

Кой се възползва от банковата гаранция?

Двете страни по договора са облагодетелствани от тази банкова гаранция, тъй като чрез нейното посредническо дело се преодолява рискът и се финализира сделката. Получателят на гаранцията е сигурен, че може да предаде стоките си на третия участник, тъй като в случай, че не му бъде преведена сумата на време, банката ще покрие с гаранцията всички липси. Получателят на стоките или услугите, който наема банката за свой гарант, също печели участие в сделката и си осигурява успешното ѝ приключване и в двата сценария.

Какво е авансово плащане и в какви случаи се предоставя?

Това е предварително плащане на определена сума, която е договорена между участниците в търговската сделка, при финансиране по определени програми и мерки, обществени поръчки и др. В бизнеса авансово плащане може да има и при договори за доставка на по-големи по обем стоки или услуги, при което доставчикът на услугите или стоките може да поиска плащанията да се извършват поетапно и една част от тях да бъдат авансови.

Много изпълнители и подизпълнители също очакват авансово плащане при сключването на договор за определени строително-монтажни или други дейности, които отнемат повече време, труд и материали. Държавните фондове, работещи в сътрудничество с оперативни програми за финансиране на производителите, също отпускат авансови плащания на фирмите, които са одобрени за средства по някоя програма.

Какво е банкова гаранция за авансово плащане?

Това е просто разновидност на видовете банкови гаранции, които се предоставят на физически и юридически лица, в това число и на държавни институции (фондовете, свързани с европейски програми за възстановяване и развитие и др.). Според мерките, свързани с фондовете за помощ на селскостопанските производители, банките издават гаранции за авансови плащания в полза на държавните учреждения. Те са задължени да изплатят на всички, сключили договор по мярката с определен фонд, авансово плащане, с което да подпомагат дейността им.

С банкова гаранция за авансово плащане поръчителят – банката е задължена да изплати обратно авансовото плащане, което е получено от принципала, в случай че последният не изпълни своите задължения по договора. Банковата гаранция за авансово плащане се отпуска след пускане на молба до избрана от вас банка и изготвяне на договор с институцията.

Какъв интерес има банката да поръчителства за друга страна?

Банките изискват от страната, за която ще са поръчители, да има определен размер парични авоари по сметка в банката гарант. В случай, че задължението, за което гарантират, е по-голямо, може да наложат ипотека върху недвижимо имущество, с което да обезпечат средствата. Освен тези условия банките се съгласяват да издадат банкова гаранция за авансово плащане или друг вид гаранция срещу определена такса. Обезпечаването на гаранцията е предпоставка за отваряне на депозити, ипотеки и други изгодни за банката финансови съглашения, които водят до печалба и установяване на добри взаимоотношения с клиентите.

Условия за прилагане на банковата гаранция

При сключването на договор с покритие с банкова гаранция, бенефициентът на средствата трябва да знае, че силата на гаранцията важи до срока, за който тя влиза в сила. Тоест, банковите гаранции се отпускат за определен срок от време. След изтичането на този срок банката няма задължение да погаси неизплатените задължения на своя клиент спрямо получателя на средствата. Може да съществуват и други условия или обстоятелства, които могат да прекратят действието на банковата гаранция. При отпускането на обществени поръчки това може да бъде избор на различен кандидат за изпълнението на дадена поръчка. В случай, че новият кандидат няма сключена банкова гаранция, възложителят на обществената поръчка няма да получи обезщетение при евентуален отказ от страна на избрания изпълнител.

Изпълнение и прекратяване на банковата гаранция

Получателят (бенефициентът) на гаранцията може да получи средствата от банката в случай на възникване на описано в договора събитие (ако парите не бъдат изплатени от длъжника на определената дата). Банковата гаранция за авансово плащане може да бъде валидна до изтичане на срока, след което тя автоматично се прекратява. Банките определят срока за банковата гаранция с удължена дата след настъпването на определено събитие, за да няма риск от отпадане на гаранцията при непредвидено забавяне или настъпила отсрочка.