• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Гарантирани студентски кредити от държавата

Студентският живот е забавен, но не винаги е лесен, ако човек може да разчита само на себе си и се обучава в друг град. Тогава набавянето на достатъчно средства за плащане на месечните разходи (включително и образователните) е истинско предизвикателство.

За щастие, както в много страни и у нас държавата е помислила как да облекчи младите надъхани бъдещи професионалисти като е осигурила възможност за студентски заеми, гарантирани от държавата.

Какво накратко представлява студентският кредит?

Той се отпуска целево за покриване на семестриалните такси на студентите, а също може да се използва за покриване на разходите за издръжка при бременност и раждане по време на обучение. В първия случай банката може да внася сумата за семестриалните такси директно във висшето учебно заведение, но това не е задължителна практика. Често за тези кредити не се изисква обезпечение, но понякога банките може да изискват наличието на поръчител.

Срокът за погасяване след изтичане на безлихвения период е 10 години. Предоставена е възможност и за предсрочно погасяване на кредита без дължима такса. Студентски заеми могат да бъдат изтеглени не само за цялото обучение, но и за определен период от него, а усвояването на средствата зависи също от нуждите на получателя. Лихва се плаща само върху изтеглената сума.

Студентският заем прилича много на потребителски кредит, но с по-благоприятни условия, банкови гаранции, преференциални лихвени проценти и гратисен срок.

Ако не отговаряш на условията на а студентските кредити, а ти трябват средства, винаги можеш да заявиш потребителски заеми като тези предлагани от TBI Bank, които могат да решат спешно възникналите нужди. На уебсайта на банката ще откриеш всички условията по кредита, като срок за погасяване, лихвени проценти, размер на сумата и застраховки.

Цел и основания на банковите гаранции върху студентските кредити

Поради високата заетост и необходимост от присъствие във висшето учебно заведение не са много студентите, които могат да работят по време на следването си. Дори да имат такава възможност, за да поемат своите разноски, те се разкъсват и често това се отразява на успеха им. Това прави ползването на студентски кредит още по-разумна алтернатива за финансиране на образованието.

Голяма част от младите хора в страната напускат границите й, тъй като предпочитат да завършат образованието си в чужбина.  Това не е добре за нашата страна, тъй като изтича интелектална сила и намалява проя на потенциални специалисти и експерти, които са двигателя за икономическото развитие на една държава. По тази причина Министерството на образованието заедно с много банки в България предлага възможност за студентски кредити, с което образованието в страната да получи адекватна и навременна подкрепа.

Държавата субсидира банковите институции с цел отпускането на преференциални заеми към младежи, които желаят да повишат професионалната си квалификация във висше учебно заведение.

Банките могат да предоставят студентски кредити по две направления:

  • Кредити без държавни субсидии и гаранции – кредитните институции отпускат заеми като основна част от дейността им. Всеки, който би желал да се възползва от финансиране, независимо дали отговаря на определени изисквания за държавно гарантирани кредити, може да кандидатства за тях. Получателите на такъв вид студентски заем го обслужват подобно на обикновените потребителски кредити.
  • Кредиторите не участват в договора на Министерството на образованието и кандидатите трябва да платят всички такси и комисионни, които обикновено съпътстват процеса на кандидатстване: такси за проверка на молба за кредит, месечна такса за обслужване, такса за откриване и закриване на сметка в банката и др.
  • Студентският кредит, гарантиран от държавата, се отпускат на таргетирана група хора, а именно студенти, които придобиват степен бакалавър, магистър или докторантура. Банките кредитори участват във взаимна спогодба с Министерството на образованието, което от своя страна гарантира изплащането на заема към банката в определени неблагоприятни за длъжника случаи.

Това кредитиране се извършва от търговски банки, които са подписали спогодба с МОН за финансиране на студенти и/или докторанти в български учебни заведения на преференциални условия. Гратисният период, който предлагат банките, може да бъде до края на учебния процес. Обикновено студентите не са задължени да изплащат нито лихвите, нито главницата, докато той е в сила.

Какво покрива банковата гаранция върху студентските кредити?

Банките в споразумение с МОН за кредитиране на студенти в България, било то българи или чуждестранни граждани, могат да разчитат на пълно покритие на своите средства в случай на неблагоприятен развой на събитията. При временна или пълна нетрудоспособност, смърт или друга възпрепятстваща длъжника причина, държавата субсидира изплащането на кредита.

Кой може да кандидатства за студентски кредит на преференциални условия?

На първо място това трябва да бъдат студенти и докторанти, граждани на ЕС или на ЕИП, а също и на Швейцария. Освен своята гражданска принадлежност те трябва да отговарят и на някой условия:

  • Да бъдат до 35-годишна възраст
  • Да посещават редовната форма на обучение за придобиване на степента “бакалавър”, “магистър”, “професионален бакалавър” или научната степен “доктор”.
  • Учреждението, в което трябва да учи кандидатът за студентски кредит трябва да бъде държавно или частно и да се придържа към закона за функциониране на висшите училища или научна организация.
  • Лицето не трябва преди това да е отстранявано от учебното заведение поради някакви неправомерни действия.
  • Не се разрешава финансиране при наличие на професионална и научна степен. Кредитът се предоставя на лица, които за пръв път се обучават или повишават нивото на научната и професионална степен на образование.