• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Какви видове кредити предлагат банките на пазара

Днес информацията ни затрупва отвсякъде, а с нея и безкрайните предложения и оферти за продукти, услуги, заеми. Хубаво е човек да има избор, но преди да вземе решение, по-важното е да е добре информиран, особено що се касае до финансиране на неговите нужди и планове.

Трябват ти спешно пари? Вече не е никак трудно да намериш източник, който да ти ги заеме. Свободната пазарна икономика принуди участниците в кредитния сектор да предлагат широка гама услуги, като конкуренцията между търговски банки и фирми за бързи кредити се изостри, а с нея се увеличиха значително и рекламите за безлихвени, промоционални и други видове кредити. Примамливите условия изглеждат доста атрактивни на пръв поглед, но така ли е в действителност? За да вземеш най-правилното решение при заявяване на заем, трябва да разчиташ не само на рекламите, а и на своята информираност. Като за начало трябва да си запознат с видовете кредити.

Видове банкови кредити според категорията

Най-общо банковите кредити се разделят според типа получател ( физическо или юридическо лице, предназначението (целеви или нецелеви), срока на изплащане, вида лихва (фиксирана, плаваща) и др. Те могат да бъдат за бизнес цели (инвестиционни и оборотни) или за лична употреба (потребителски и ипотечни).

Потребителски кредити

Потребителските кредити, които са сред най-разпространените и предпочитаните заеми, се предлагат с и без обезпечение и се различават по предназначение, срок за погасяване и лихвен процент. Банките и небанковите финансови институции предлагат следните видове кредити:

 • Нецелеви потребителски кредит – това са кредити с фиксиран или плаващ лихвен процент.
 • Стоков кредит – това е целеви кредит като сумата се отпуска за закупуването на конкретен продукт. Обикновено той е краткосрочен и може да се предлага с или без оскъпяване.
 • Първи заем с 0% лихва – някои банки като TBI Bank целят да привлекат нови клиенти с преференциални условия (обикновено нулевата ставка е за кратък срок или първите няколко месеца от договора).
 • T. нар. „бърз кредити“ – отпускат се от банкови и небанкови финансови институции и се  характеризират с лесна и бърза процедура по отпускане и одобрение в рамките на час. Лихвените проценти след изтичане на падежа са много високи.

Според срока на изплащане кредитите се делят на краткосрочни и дългосрочни. Краткосрочните кредити се предлагат не само от банките, но и от фирмите за бързи кредити. Те са за срок до една година, но могат да бъдат отпускани и за много по-кратки срокове (до заплата) и други. Дългосрочните видове кредити са за период от над 1 година и обикновено по-голяма сума от краткосрочните.

Според лихвената ставка кредитите се делят на:

 • Кредити с фиксиран лихвен процент

В този случай потребителят плаща една и съща вноска през целия срок на договора. Това дава на длъжника чувство за сигурност и безопасност и възможност да планира по прецизно разходите си за напред.

 • Кредити с плаваща лихва

Лихвената ставка се формира на база вътрешнобанкови индекси, съобразени и с  международните валутни пазари като към тази стойност, която е независима от банката кредитор, се добавя надбавка.

Ипотечни кредити

Ипотечните кредити се делят на два вида според предназначението на средствата. Това са:

 • Целеви кредити

Банката провежда мониторинг върху разходването на средствата от длъжника, в случай че ипотечните кредити са целеви. Обикновено те се отпускат с цел покупка на жилище, което бива ипотекирано в полза на банката или за ремонт на жилище, собственост на кредитополучателя. Има ипотечни кредити, които се отпускат за текущите нужди на бизнеса.

 • Нецелевите ипотечни заеми

Те могат и да бъдат наречени потребителски кредити, които са обезпечени с ипотека, тъй като се отпускат и на физически лица. Банките гарантират отпуснатите средства с ипотекиране на недвижимо имущество. По този начин потребителите могат да получат по-висока сума, а кредиторът не предявява изисквания относно това, за което средствата се употребяват.

Кредити за юридически лица/ бизнес кредити

Под юридически лица се подразбират организации, институции, фирми и корпорации, регистрирани по закона, развиващи бизнес . Бизнес клиентите предимно ползват два вида кредити:

 • Кредити за текущи нужди/оборотни кредити

Кредитът за текущи нужди може да бъде обезпечен или необезпечен и покрива належащите потребности на фирмите –  разходи за месечни заплати, осигуровки, разплащания с клиенти, поддържане на складова наличност, транспорт, поддръжка и ремонт на съоръженията и др. Кредитите за оборотни средства са под формата на различни видове продукти, които банките предлагат. Основните видове са:

✓ Овърдрафт
✓ Кредитна линия
✓ Земеделски кредит
✓ Стандартен кредит на вноски

 • Инвестиционни кредити

Инвестиционните видове кредити са предназначени за придобиване и закупуване на  дълготрайни материални активи към предприятия, нематериални придобивки (софтуер) и др. Банките изискват те да бъдат материално обезпечени с недвижим имот или материални активи на фирмата. Сумата по тях може да бъде много голяма в сравнение с потребителските кредити. Обикновено кандидати за инвестиционни кредити са юридически лица – фирми, корпорации, земеделски производители, предприемачи и др.