• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Какво е ГПР и как да го изчислим?

Сигурността и прозрачността на банковата дейност има голямо значение за потребителите, тъй като по този начин засилва доверието им в системата. Грижата за тяхната сигурност и информираност е важен аспект от комуникацията и неслучайно документите, които те представят на своите клиенти при създаване на договорни отношения са изключително детайлни, обемни и пълни с термини. Договорите за кредит например са десетки страници и съдържат детайли за изчисляване на лихви, такси, месечни вноски, падежи, съгласия, законови норми и разбира се терминът ГПР, който  дава реална представа на кредитоискателя за крайната сума, която дължи.

Какво означава ГПР?

Зад абревиатурата ГПР стои терминът “Годишен процент на разходите”. С него можеш точно да изчислиш процента на разходите върху заетата сума, която дължиш на кредитора. За ползвателите на кредити е важно да са наясно предварително какво е пълното оскъпяване на тяхното задължение.

Знаем, че лихвата върху главницата е основната тежест върху кредита, но освен нея съществуват и други такси, застраховки и комисионни. В резултат на тези допълнителни такси клиентът заплаща допълнителна сума освен лихвените натрупвания върху главницата.

С други думи ГПР отразява процента на всички разходи, които дължиш по един кредит. Той се явява и най-точен критерий, по който да сравняваш предложенията на различните банки. Когато съпоставяш офертите посредством този критерий (ГПР), трябва да избереш кредити с идентични срокове, сума и валута. По този начин ще получиш най-точна представа кой е най-изгодният за теб.

Как се извършва изчисляването на ГПР?

Българските търговски банки са приели препоръките от ЕС за прилагане и изчисляване на ГПР на предлаганите от тях кредити. Изчисляването на ГПР става като се сумират всички тежести, съпътстващи обслужването на кредита и получената сума се разпредели по месеците от годината.

Какво съдържа годишният процент на разходите?

Разходите, съпътстващи кредитния договор при коректно поведение от двете страни, са следните:

 • Разходите, които съпътстват договора и изготвянето му
 • Такси
 • Лихви върху кредита
 • Комисионни по обслужване на кредита (съществуват при кредити, сключени преди 2014 г.)
 • Застраховки, сключени по време на изготвяне на договора (ако не са включени към главницата на кредита);

В компонентите за изчисление на ГПР не влизат следните разходи:

 • Начислени неустойки – в случай че потребителят не изпълнява своите задължения към кредитора. Тези наказателни лихви и такси не могат да бъдат предвидени в момента на сключване на договорните отношения. Поради тази причина те не се включват в процента на разходите, но могат да се явят утежняващо обстоятелство при евентуално некоректно изплащане в бъдеще време.
 • Разходи при откриване на съпътстваща кредита сметка, която не е посочена в договора. Всички допълнителни услуги, които потребителите избират да ползват извън договора за кредит с цел собствено улеснение и удобство.
 • Разходи за издаването и поддръжката на кредитна или дебитна карта, с помощта на която длъжникът превежда суми за изплащане по кредита (освен ако не е допълнително условие за получаване на кредита при преференциални лихви).

Може ли ГПР формулата да бъде изчислена от всеки?

Формулата за изчисляване на ГПР по математически начин е постановена по закона за потребителския кредит, чл. 19, ал. 2, Приложение 1, който можеш да намериш в уебсайта на Министерството на финансите на РБ. В приложението са предоставени по-подробни инструкции за работа с ГПР и как се изчислява то. Не всеки може да се справи с изчисленията по дадената формула, затова на уебсайтовете на търговските банки са предоставени ГПР калкулатори.

Какво е ГПР калкулатор?

ГПР калкулаторите са лесни за ползване форми в уеб сайтовете, които могат да те ориентират бързо в сметките. По-лесният потребителски интерфейс на калкулаторите ти позволява да получиш желаната информация за ГПР-то, без да притежаваш необходимата квалификация и математически знания.

Въведи в полетата избраните от теб параметри на кредита, за да получиш съответстващия на него годишен процент на разходите. Някои от параметрите, които трябва да попълниш, включват:

 • размер на сумата по кредита
 • срок за погасяване
 • начин на изплащане на вноските (анюитетна или намаляваща вноска)
 • безлихвен промоционален период

Защо е важно да си наясно с  ГПР-то при избора на банка?

Чрез годишния процент на разходите можеш адекватно да сравняваш офертите на различните банки. Колкото по-нисък е годишният процент на разходите, толкова по-изгоден е кредитът. За да са коректни резултатите, винаги сравнявай годишния процент на разходите на кредити с еднакви условия – с еднаква сума, срок и валута.

В случай, че изпитваш затруднения да изчислиш ГПР на кредита, който искаш да заявиш или не можеш да го откриеш на момента в договора си, винаги можеш да помолиш за съдействие банков служител на институцията, от която си взел заема.