• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Отсрочване на кредити: Какво трябва да знаем за тази процедура?

След настъпването на пандемията от коронавирус в България бяха взети належащи решения, които учредиха допълнителни банкови регулации. Това бе необходимо поради настъпилите усложнени трудови отношения, вследствие на наложените мерки за изолация, карантина и затваряне на офиси от министерството на здравеопазването. Тази сложна обстановка остави много хора без работа, а други загубиха бизнеса и доходите си. Държавата реагира с решение сроковете за изплащане на дълговете към банкови институции да бъдат продължени.

Какво цели БНБ с това отсрочване на кредити във времето?

Отлагането на вноски по кредит е взето като мярка с цел да облекчи българина, който все още се адаптира към икономическите промени и може да изпитва финансови затруднения. Това не трябва да се разбира като пълно опрощаване или спиране на изплащане на задълженията по кредита изцяло. Банките могат да предложат нов облекчен метод и план за изплащане, който е съобразен с настоящата кризисна обстановка и задължените лица.

За да се възползват от това отсрочване на кредити , длъжниците имаха няколко дати (обявени като крайни), в които да подадат своите заявления. По времето на първата вълна от епидемията в страната тази политика бе въведена за хората, които не могат да погасят дълговете си. Според БНБ молбите за отсрочване на кредити в края на 2020 г. възлизат на над 8 млрд.лв., а броят на подадените заявления е бил за обща сума над 108 000 лв, от които близо 90 000 лв са били одобрени. (Източник: Монитор)

Кой може да подаде документи за отсрочване на кредит?

Банките няма как да одобрят всички молби за отсрочване на кредит, но при отговаряне на условията от страна на задлъжнелите, те имат равен шанс да получат такова.  Всеки български гражданин, физическо или юридическо лице, което е получило кредит от банкова институция преди 31.03.2020 г., и желае да получи отлагане на вноски по кредит, ще бъде проверено от банката дали добросъвестно е погасявал до момента своите задължения. В случаите, когато се окаже, че потребителите имат лоша кредитна история или недобросъвестно са обслужвали кредитите си, те няма да могат да се възползват от облекченията. Най-голямото просрочие, през което потребителят не е обслужвал дълга си преди подаването на заявлението, е срок от три месеца.

Потребители, за които банката прецени, че бизнесът им е бил сериозно и пряко засегнат от мерките на правителството, попадат под мораториума върху кредитите. Те трябва да подадат различни документи, с които да удостоверят пред кредитора, че настъпилите промени след наложените мерки пряко въздействат върху развитието на бизнеса и постъпленията им.

Всички видове кредити ли могат да получат гратисен период?

Кредитите, отпуснати от банки и техните дъщерни финансови организации, могат да бъдат отсрочени. В това число влизат потребителски, ипотечни, револвиращи, стокови кредити, употреба на различни кредитни карти, студентски кредити, овърдрафти и др.

Заемите, отпуснати от небанковите финансови организации, не попадат сред тези с преференциално отлагане на изплащането. Бързите кредити, които се отпускат от небанковите финансови институции, не подлежат на мораториум и условията на отлагане на вноски по кредит по него.

Как се кандидатства за гратисен период?

Всеки кредитополучател има възможност да подаде заявление в банката кредитор за отсрочване на кредит. Това може да бъде направено по няколко начина; хората, които предпочитат дистанционната връзка, могат да използват уебсайта на банката и да подадат електронна форма. Друг вариант е чрез телефонния номер за контакт, който банката предоставя за обслужване на клиенти в цялата страна. За хората, които желаят самостоятелно да попълнят онлайн формата и да се информират лично, могат да се обърнат за помощ към банковите служители в клоновата мрежа.

Какви механизми за отсрочки могат да ползват потребителите?

Банките могат да предложат различни отсрочки на клиентите си в зависимост от тяхното финансово състояние и възможности. Първите отсрочки, които банките предоставиха, бяха най-много за 9-месечен срок. Регулаторните органи определиха няколко вида механизми, по които банките могат да предложат отсрочване на плащането по заема.

При механизмът на отсрочване на лихвата и главницата за срок до 9 месеца, длъжникът няма изобщо да погасява своите задължения за периода на отсрочката. През тези месеци на отлагане банката може да издаде нов погасителен план, който да съответства на възможностите на потребителя и да преразпредели цялостното погасяване на дълга за целия период напред. След изтичане на гратисния период банката ще начисли пропуснатите вноски към останалите вноски, които предстоят до края на погасителния план. Общият срок за погасяване на целия дълг ще се удължи с толкова, колкото е бил срокът на отсрочието.

За вторият вид механизъм длъжникът трябва да изплаща лихвените ставки през гратисния период, но вноските по главницата се отлагат. Както и при предишния механизъм, след като срокът на отсрочване на кредита изтече, се изготвя нов план за погасяване, в който влизат пропуснатите вноски по главницата и целият срок за погасяване се удължава.

Банките могат да предложат частни механизми за отсрочване на кредити върху кредитни карти, револвиращи кредити, овърдрафти и други потребителски заеми.