• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Закон за потребителските кредити – какво е необходимо да знаеш?

Има ситуации, в които ти трябват допълнителни средства и тогава взимаш решение да изтеглиш кредит. Повечето хора се обръщат към банковите институции за целта, за да се чувстват по-спокойни.

Макар че голяма част от банките са частни, тяхната дейност подлежи на регулации и надзор от Българска народна банка. Част от тези регулации е законът за кредитите, в който влизат закон за потребителските кредити и закон за ипотечните кредити.

Защо е необходим закон за потребителските кредити?

Отношенията, в които влизаме при кандидатстване и получаване на заем, са договорни. Всяка банкова и небанкова институция има договори, които се заверяват с подпис и печат, за да се удостовери истинността на договорните отношения. Целта на законовата уредба е да защити двете страни от злонамерени действия или бездействие. Законът за потребителските кредити е нормативният акт, който дефинира основните правила при съставянето на договорите с потребителите.

Не са много хората, които имат сериозни финансови познания и договорите често могат да изглеждат объркващи на пръв поглед. Законът за потребителските кредити дава една сигурност на потребителите (заявяващи креди от банкови институции), че тe подписват документ, съобразен със законовите норми и при нужда имат основа да си търсят правата.

Цел на закона за потребителските кредити (ЗПК)

Споменахме, че законът цели да защити интересите и на двете страни. Всеки потребител има право да получи вярна и точна информация относно задълженията и правата си. Ако кредиторите са коректни, не би трябвало да откажат съдействие при възникнали въпроси от страна на своите кредитополучатели, без значение дали са свързани с договора или кредита.

Какви са основните подразделения в закона за потребителските кредити?

Преддоговорна информираност на потребителя – съгласно закона кредиторът предоставя информация на потребителя преди сключването на договор за кредит за условията и параметрите на кредита. Тази информация е оформена по един и същи начин от всички банки кредитори и е приложение към закона за потребителския кредит. По този начин се предоставя възможността на кредитоискателя по лесен начин да сравнява различните оферти на банкови и небанкови финансови институции.

Съдържание на договорите за заем – в това подразделение от закона се дефинира по какъв начин коректно да бъдат описани задълженията на двете страни по сделката.

Проверка на кредитната история на кандидатите и съхраняване на личните данни – в закона се уреждат правата на кредитора да разполага и съхранява конфиденциално лични данни на кредитоискателя, както и правото му да прави проверка на кредитното досие на кредитополучатели в Централния кредитен регистър с цел намаляване на кредитния риск.

Отказ от кредит, условия и ограничения – в закона се предвижда и възможността кредитополучателят да се откаже от договора за кредит и се дефинира при какви условия и как това може да се случи.

Застраховките на кредита също са обект, разглеждан в закона и те могат да предпазят при нещастен случай наследниците на починалия и наред с другите активи да наследят и кредита му. Също така застрахователят може да поеме частично или изцяло изплащането на остатъка от кредитното задължение при застрахователно събитие.

Комисията за защита на потребителите е органът, към който можеш да се обърнеш, ако кредиторът извършва: законови отклонения, неправомерно наложени клаузи/точки в договорите и др. Информирай се за твоите права, за да бъдеш по-спокоен и уверен при взимането на кредит.