Announcement for the public offering of subordinated notes issued by TBI Bank EAD

16.07.2021    Share +

Announcement for the public offering of subordinated notes issued by TBI Bank EAD

“ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД („Емитента“ или „Банката“), ЕИК 131134023, на основание чл. 89т, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 300 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации с единична номинална стойност от 100 000 евро всяка („Облигациите“) и обща предлагана номинална стойност до 30 000 000 евро (максимален размер на емисията) и очакван падеж през 2031 г., от емисия в процес на издаване с ISIN код BG2100007215 („Емисията“) на база Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021 г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“).

Настоящото публично предлагане е за до 100 броя облигации на обща емисионна стойност, равна на номиналната им стойност от 10 000 000 евро, представляващи първоначално предложени облигации.

Начало на подписката: Началната дата и час, от която започва да тече срокът за записване на Облигациите е 9,30 часа българско време на първия работен ден след изтичането на 7 дни след публикуване на това съобщение, т.е. на 26.07.2021г.

 

Пълния текст можете да откриете тук

Contact

Call center
0700 17 571 / *8242

Working hours
Monday - Friday
| 08:00 - 20:00
Saturday - Sunday
| 10:00 - 18:00

 

 

Network

Head office

1421 Sofia, Bulgaria,
52-54, Dimitar Hadjikotsev Str

Repay your loan safely and for free
Download TBI Bank App and use our services whenever and wherever you need to. Repay your loan instalments with 0% commissions.