Общи условия


Общи положения


1. Настоящите Общи условия за предоставяне на платежни услуги от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, наричани по-долу за краткост само „Общи условия”, уреждат условията и реда, по които „ТИ БИ АЙ Банк” със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция, както са посочени в съответния индивидуален Договор, ЕИК 131134023, лицензирана като Банка и съответно извършваща банкова дейност съгласно Заповеди РД 22 – 2270 / 16.11.2009 г. и РД 22 – 0451 / 28.02.2012 г. на БНБ и регистрирана като Администратор на лични данни съгласно Удостоверение № 0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД, e-mail: office@tbibank.bg, Интернет страница: www.tbibank.bg, наричана за по-долу краткост „Банката”, предоставя платежни услуги в национална и чуждестранна валута по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), изпълнението на отделни или поредица от платежни операции, както и отношенията, възникващи между ползвателите на платежни услуги – физически и юридически лица (наричани по-долу за краткост „Клиенти”) и Банката във връзка с предоставените платежни услуги. Общите условия не се прилагат за всички операции, попадащи в обсега на изключенията, посочени в чл. 2 ал.1 от ЗПУПС. 

2. Съгласно действащото законодателство, Банката прилага мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и Клиентът е длъжен да спазва изискваните от Банката процедури, да предоставя данни и да съдейства за изпълнение на разпоредбите срещу изпирането на пари.


Платежни сметки

1. При условията на действащото законодателство и съобразно вътрешните си правила и процедури Банката открива следните видове сметки: разплащателни, депозитни, набирателни, акредитивни, ликвидационни, особени сметки и сметки със специален режим и предназначение: с поставени условия за разпореждане или обслужващи специална цел (дарителски, в полза на трето лице), сметки с гаранционни функции (escrow accounts), както и други видове сметки при договаряне на конкретните условия с Клиента.
2. Банката открива разплащателна сметка за неопределен срок на името на Клиента, по и от която срещу възнаграждение се приемат преводи и вноски и се извършват плащания в границите на наличните суми. Клиентът може да ползва овърдрафт по сметката до предварително договорен лимит въз основа на отделен договор, сключен с Банката. Разплащателна сметката се закрива по нареждане на Клиента, упълномощено от него лице, законният му представител, неговите наследници или на лицето, открило сметката в негова полза, в случай че Клиентът не е одобрил откриването на сметката на свое име – в деня на получаване на Искането за закриване на банкова сметка по образец на Банката, депозирано в Банката от лицето/а, подали искането за закриване.
3. Банката открива депозитни сметки за определен срок, по и от които може единствено да се внасят и теглят суми при условията на съответния Договор за депозит и Лихвения бюлетин на Банката (Лихвения бюлетин). При откриване на депозитна сметка чрез интернет банкиране договорът за депозит се счита за сключен след съответното потвърждение от страна на Клиента. Клиентът може да закрие депозитна сметка при представяне на документ за самоличност, без санкция в начислената лихва, на датата, посочена в Договора. Ако тази дата се пада неработен ден, закриването се извършва в първия работен ден, следващ датата на изтичане на срока. При предсрочно закриване на сметката (прекратяване на депозита) от страна на Клиента или при принудително изпълнение, Банката олихвява сумата за времето на действителното й престояване с лихвен процент, приложим за разплащателна сметка, съгласно Лихвения бюлетин. При закриване на депозитна сметка в чуждестранна валута, сумата, която е по-малка от най-малката купюра в съответната чуждестранна валута, се изплаща в левова равностойност по курс „купува” на Банката.
4. Банката открива набирателни сметки за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице, или за учредяване на юридическо лице по искане на Клиента, чието учредяване / увеличаване на капитал и т.н. предстои. По откритите набирателни сметки не се изпълняват платежни операции до момента на вписване в Търговския регистър на съответното обстоятелство във връзка, с което е открита сметката (вписване на учреденото дружество, вписване на увеличението на капитала и т.н).  След изпълнение на условията, при които е открита набирателната сметка тя се закрива по желание на титуляря и/или по взаимно съгласие с Банката. 
5. Банката открива акредитивна сметка на името на Клиента срещу покритие с цел изплащане на това покритие на трето лице, посочено от Титуляра, като третото лице има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени предварително при откриването на акредитива. Акредитивната сметка се закрива след изпълнение на условията, при които е открита, по желание на титуляря и/или по взаимно съгласие с Банката.
6. Ликвидационни сметки се откриват за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация. При обявяване на  клиент на Банката в ликвидация, последната открива ликвидационна сметка, титуляр на която става ликвидаторът, вписан като такъв в Търговския регистър. 
7. Ликвидационните сметки се закриват по нареждане на титуляра или упълномощено от него лице – в деня на получаване на Искането за закриване на банкова сметка по образец на Банката, депозирано в Банката от лицето/а, подали искането за закриване.
8. Особените сметки се откриват по искане на Клиента и/или на синдика на Клиента за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност. По особената сметка се съхраняват само пари, които са част от масата на несъстоятелността. Разпореждането със средства по особената сметка и със самата сметка се извършват от законния представител на Клиента и/или синдика на Клиента съобразно вписаното в Търговския регистър. Особената сметка се закрива след приключване на производството по несъстоятелност и заличаването на Клиента от търговския регистър, освен ако нормативен акт не предвижда друго.
9. Сметки със специален режим и предназначение се откриват след предварително съгласуване в случай на желание на Титуляра Банката да следи за изпълнението на специфични схеми за разпореждане, вкл. основание, обслужване изпълнението на сделки (покупко-продажба на недвижими имоти), при което Банката се явява гарант за изплащане на сумата при доказване сключването на сделката, дарителски кампании и т.н. Банката открива сметка след подаване на писмено искане от страните по сделката, в което се описва сделката и документа, който се изисква за доказване на сключването й. След представянето на този документ в Банката средствата се освобождават в ползва на продавача, респективно в случай на непредставяне, правото на разпореждане е на купувача. Сметката се закрива след изпълнения на предмета на договора за откриването й.
Пълният текст на Общите условия за предоставяне на платежни услуги от "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, можете да прочетете във файла по-долу.

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.