Мерки за клиенти

Ти Би Ай Банк ЕАД се присъединява към общите мерки във връзка с пандемията от COVID-19, оповестени от Българска народна банка, които са в съответствие с указанията на Европейския банков орган. Общата цел е да поддържаме стабилна, надеждна и сигурна финансова система, изразявайки готовност да съдействаме по балансиран начин за запазване интересите на нашите клиенти, като същевременно продължим да осигуряваме високо качество на банковите услуги.


Предлаганите от нас облекчения се отнасят към следните кредитополучатели, засегнати от пандемията от COVID-19:

 • Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си към Ти Би Ай Банк във връзка с пандемията от COVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
 • Към 01.03.2020 г. и към дата на подаване на Искането за отсрочване обслужват задълженията си редовно или с просрочие не повече от 90 дни.
 • Изразяват изрично желание да се възползват от предлаганите облекченията.


 • Отсрочването е за срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021 г. Крайната дата варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.
 • Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница.
 • Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако не е договорено друго.
 • Отсрочване може да се поиска най- късно до 23.03.2021 г., а банката ще вземе решение най-късно до 31.03.2021 г.
 • Искането за отсрочване може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.
 • Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.
 • Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.


1. Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 9 месеца

 • Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
 • Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

2. Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 9 месеца

 • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.
 • След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 9 месеца.

3. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти

 • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
 • За срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 9 месеца след изтичане на гратисния период.


Клиентите на банката могат да се запознаят с всички предлагани механизми, включително и тези, които не попадат в описания по-горе ред, на следните телефони:

 • За физически лица – може да кандидатствате на място в наш офис или като позвъните нашия Център за обслужване на клиенти на номер 0700 17 571 / *8242
 • За бизнес клиенти - Обслужващият Регионален мениджър за съответния кредитополучател или на имейл адрес: SMEcovid19@tbibank.bg

 

ВАЖНО! Кандидатстването за отсрочване не изисква посещение в офис на TBI Bank. То може да бъде направено изцяло дистанционно, като се свържете с нас на посочените телефони или чрез формата по-долу.

 

Пълният документ относно реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях можете да прочетете тук.


РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ

Изтегли
pdf формат
Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.