Subheader
Разплащателни сметки

Стандартна разплащателна сметка

Why our customers returns?

Стандартна разплащателна сметка

Това е платежна сметка, чрез която бързо и лесно можеш да правиш междубанкови преводи в български лева и чужда валута.

Лихвени условия: съгласно лихвен бюлетин на tbi bank.

Такси и комисиони: съобразно действащата тарифа на tbi bank.

Pазлични сметки, различни възможности

Вноски и теглене на каса и безкасови преводи
Междубанкови преводи в български лева и чужда валута
Достъп до информация за твоята сметка чрез електронно банкиране и разпореждане по сметка във всеки офис на tbi bank
Платежна сметка за основни операции, която предлага по-ниски такси за определени платежни услуги от стандартните за tbi bank

Why our customers returns?

Сметка за основни операции е вид платежна сметка, регламентирана в Глава четвърта „а“, Раздел IV „Достъп до платежни сметки“ на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и е платежна сметка, водена в български левове. Повече информация може да намериш тук, а информация за таксите за услуги по платежна сметка за основни операции тук.

Лихвени условия: съгласно лихвен бюлетин на tbi bank.

Такси и комисиони: съобразно с действащата тарифа на tbi bank.

*Прехвърляне на платежна сметка – повече информация може да намериш тук.

Необходими документи

Лична карта - за български граждани
Международен паспорт - за чуждестранни граждани
Карта на чужденец, издадена от МВР - за чуждестранни граждани с постоянно или продължително пребиваване в България

ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по разплащателната сметка са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

Приложими документи