• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Питър Барон: Даваме на клиентите свобода, прозрачност и иновации

Нашият CEO Питър Барон, разказва за взаимовръзката между финтех и банките, както и свободата, която новият ни продукт – neon – предоставя на клиентите в интервю за Forbes Bulgaria.

Питър, какво прави tbi challenger банка?

Най-вече екипът и начинът му на ми­слене. Не търсим стандартни, „скучни“ банкери. В tbi работят хора, които наистина искат да постигнат значими неща, които искат да оставят своя отпечатък, които искат да променят пазара, които искрено искат да съз­дадат вълнуваща история, които се стремят към най-добрата версия на себе си и към това да създават и пре­доставят страхотни продукти за на­шите клиенти. Накратко – да предиз­викат статуквото във финансите.

За да усъвършенства клиентското преживяване и да разбере как да от­говори на нуждите на клиентите по най-добрия начин, екипът ни използва най-новите технологии. Крайната цел е да създаваме иновативни решения, продукти, клиентски пътеки, които ще са от полза на клиентите и в край­на сметка ще им спестят време.

Така на търговските ни партньори предос­тавяме иновативни възможности за финализиране на поръчките, а когато става въпрос за крайните ни клиенти – нашата карта neon е най-добрият пример за това, което правим. Създа­дохме я в партньорство с Visa и сме първата банка в Югоизточна Европа, която е част от тяхната програма Visa Fast Track.

neon е комбинация от дебитна и шопинг карта, която дава пълна гъвкавост на клиентите да опе­рират със средствата си без такси, да финансират нуждите си, но и да спес­тяват парите си. Това е единствен по рода си продукт и честно казано, не познавам много примери в света, които правят ежедневното банкира­не толкова достъпно, като същевре­менно предлагат толкова много други възможности за финансиране.

Как изглежда 2023 г. до този момент по отношение на бизнес резултати за tbi?

Резултатите ни от първото три­месечие показват, че цялостното ни състояние е много стабилно и сигурно. По отношение на финансовите резул­тати продължаваме да растем, както го правехме през последните години – и по отношение на клиентите, и по отношение на активите и рентабил­ността ни. Все пак осъзнаваме, че бан­ковата среда през последните няколко месеца не беше лесна. Въпреки че ситу­ацията на световните пазари не зася­га нашия регион, ние сме в индустрия, която преминава през много стрес и е в центъра на вниманието.

Но екипът ни е много опитен и е преминал през редица кризи както в България, така и на други пазари, защото в tbi работят хора от 16 националности. Точно този опит ни позволява да гледаме на това, което се случва в световен мащаб, да го обсъждаме и осмисляме, като съще­временно, както е казал Чърчил, „запаз­ваме спокойствие и продължаваме“.

Продължаваме да изпълняваме обеща­нията си, да предоставяме иноватив­ни решения, да разширяваме портфо­лиото си от продукти и услуги към клиентите и да развиваме бизнеса си. Вярваме, че като challenger банка с по­добна култура имаме големи възмож­ности, ако продължим да работим с нашата стратегия за безопасно упра­вление на риска и откликваме на очак­ванията на нашите клиенти.

Внедрените финанси са тема, която често повдигате като основна бъдеща тенденция – включително и по време на Forbes Innovation Forum 2022 – какво ще означава това за българските клиенти?

Питър разговаря с Макс Гурвиц от Vitosha Venture Partners на сцената на Forbes Innovation Forum 2022

Доскоро имахме банки и всякакви други доставчици на услуги или стоки, които стоят от две различни страни на бариерата. Внедрените финанси позволяват финансовите услуги да бъдат вплетени в клиентските пътеки, така че тези две страни да са много по-свързани. Сега например много хора не мислят за пари, когато си поръчват такси или храна. В tbi също така внедряваме нашите финансови инструменти за клиентските пътеки в електронната търговия, за да могат нашите клиенти бързо и удобно да се сдобият със стоки или услуги на вноски в онлайн магазините на редица търговци в България, Румъния и Гърция. И това е само началото. Ще има толкова много други бизнеси, които скоро ще използват безпроблемно финансовите технологии, за да спестят време на всички.

Често в областта на финтех сфера­та новите продукти и услуги се пред­лагат с недостатъци, които тряб­ва да бъдат отстранени в по-късни версии. Кое е по-важно във финтех – скоростта или съвършенството?

Това е труден въпрос, но мисля, че от­говорът е в баланса между двете. Смя­там, че скоростта е много важна, а и прекаленото мислене не помага да се справиш с всичко. Можем да се учим единствено от експериментиране­то, от обратната връзка на клиенти­те и от откриването на това какво работи и откъде идват грешките. Не можем да стоим и да чакаме, докато измислим перфектно решение, защо­то дотогава пазарът ще е продължил напред.

Нищо в света на технологии­те днес не е статично.
Питър Барон
CEO, tbi

Нищо в света на технологии­те днес не е статично.

Преди хората са успявали да създават, да речем, една дървена маса. И ако е перфектна, тази дървена маса може да издържи столе­тия. Сега създаваме код, интерфейси, UX, UI. Всичко това непрекъснато се развива, както и очакванията на клиен­тите. Така че, за да сме успешни днес, трябва сме създали екип, който едно­временно е отговорен да предоста­вя качество, но и се движи възможно най-бързо.

Споменахте, че водещият ви про­дукт – карта tbi neon – е много удо­бен за клиентите. Кои са най-използ­ваните функции досега?

Просто е – хората го използват за ежедневното си банкиране, тъй като имаме най-доброто предложение на пазара. Безплатните трансакции в рамките на България в левове и в Евро­зоната в евро са функция, която много клиенти оценяват. Разделянето на покупките на вноски също се цени – в момента функцията е достъпна само след покупка, но скоро ще пуснем лими­ти за пазаруване. Освен това вноски­те до 3 месеца са с 0% лихва, като се предлагат и опции със срок от 6 и 12 месеца.

Още повече клиентът може да получи достъп до по-големия си лимит във всеки един момент и да го изпла­ти на прозрачни вноски. Тази функция е чудесна, тъй като повечето кредит­ни карти са много непрозрачни и хора­та не разбират за какво са таксувани. Да не забравяме и решенията за спес­тяване, които са интегрирани в neon – дори единствено да държите сред­ствата си в сметката, всъщност ви носят пари. Мисля, че нашето пред­ложение дава на клиентите свобо­да за ежедневните им банкови нужди, прозрачност и продуктови иновации, което го прави наистина уникално.

Какви функции планирате да пуснете до края на 2023 г.?

Вече споменах предварително одо­брения лимит за пазаруване като ал­тернатива на кредитната карта, който ще бъде пуснат скоро.

До ме­сеци ще се появи и интеграцията на neon с Apple Pay и Google Pay.
Питър Барон
CEO, tbi

Това са иновациите и скоростта на достига­не до пазара, за които споменах – ни­кога не оставаме статични и винаги мислим за нови идеи и начини да удо­влетворим клиентите.

tbi започна работа в Гърция преди една година. Как виждате развитието на този нов пазар и планирате ли по-нататъшно разширяване?

Гръцкият пазар е много вълнуващ за нас. Екипът ни там е страхотен и вече имаме над 2000 търговски партньори. Работим със Skroutz.gr, най-голямата маркетплейс платформа, Hellas Direct, най-модерната дигитална застрахователна компания, Car.gr и много, много други.

Също така, по отношение на заявленията за финансиране Гърция вече е нашият пазар номер едно, но ние приемаме този факт много предпазливо, защото банкирането е бизнес, свързан със строго управление на риска, трябва ни време, за да обучим клиентите си как работят моделите на финасниране. Виждаме огромен потенциал там. По отношение на новите пазари – Кипър би бил много логична следваща стъпка, тъй като много от нашите гръцки партньори работят там, но няма да навлезем през 2023 г.

Как виждате сегашното състояние на битката между финтех и банки­те?

Честно казано, никога не съм я виждал като битка, въпреки че много хора се опитват да играят с тази дума. За­щото много често доставчиците на технологии се смятат за финтех или истинските финтех доставчици на потребителски услуги най-често са просто един вертикален доставчик на определено решение. Така че сега бан­ките са оценили много добре такива решения и наистина си сътрудничат с тях.

Нещо, което всъщност беше стратегическо за нас в tbi още от са­мото начало – да бъдем много по-от­ворени да търсим по-добри решения и винаги да правим нововъведения в клиентските пътеки, като използва­ме технологията на някой, който е ин­вестирал много време и много опит в нея, и просто да си партнираме. Но това, което виждаме сега при спада на финансирането от рисков капи­тал за тези компании, е, че много от тях не са доказали, че имат жизнеспо­собни бизнес модели, и не могат да се развиват с печалба, така че някои от тях ще прекратят дейност. Други ще бъдат купени като технологични екипи, а ще има и няколко, които вече са набрали скорост и ще продължат да се разширяват.

Мисля, че ситуаци­ята ще бъде много зависима и от паза­ра, защото на някои пазари има стра­хотни местни финтех играчи. Ако има пазарна дупка, добрите бизнес модели ще намерят място под слънцето. Но големите традиционни банки също ще се трансформират. Така че, макар че не е битка, мисля, че сме достигнали до един нормален сценарий на конку­ренция и бъдещето на финансите ще бъде много интересно.

 

Интервюто в сайта на Forbes Bulgaria >>>

Прочети още

Виж всички
Питър Барон: Даваме на клиентите свобода, прозрачност и иновации