• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Отчитаме рекордни ръст и печалба за 2023 г.

Консолидираният ни неодитиран финансов отчет за 2023 г. показва нетна печалба в размер на 42,4 млн. евро, която е с 16% по-висока от тази през 2022 г. –  35.5 млн. евро. През отчетения период сключихме редица нови партньорства, включително с търговци от нови сектори и вече присъстваме в над 20,000 търговски обекта на основните ни пазари. Този впечатляващ обхват допринася за това да се наредим сред лидерите по отношение на предлаганите платежни продукти в трите държави. Наред с това продължаваме да се адаптираме към пазарната среда и към предпочитанията на клиентите, което допринесе както за ръста над средните за пазара нива в секторите банкиране на дребно и малки и средни предприятия, така и за положителните финансови резултати за годината.

През 2023 г. обслужихме 2,5 млн. заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция, което е двойно повече в сравнение с 2022 г. През миналата година одобрихме близо 750 хиляди заема на обща стойност близо 1 млрд. евро (33% повече в сравнение с 2022 г.).

Отчитаме впечатляващ ръст на активите от близо 40% към края на декември 2023 г., достигайки 1,48 млрд. евро (при 1,07 млрд. евро в края на декември 2022 г.). Кредитният ни портфейл достигна 1,04 млрд. евро в края на декември 2023 г. (34% ръст спрямо 2022 г.). 71% от заявленията за финансиране са подадени през дигиталните канали за самообслужване (в сравнение с 51% през 2022 г.) и по този начин дигитализацията допринася значително за отличните резултати.

Благодарение на тези позитивни резултати, приходите ни нарастват с 32% до 203 млн. евро, главно благодарение на увеличението на нетния лихвен доход с 27% и на нетните приходи от такси и комисиони с 25%. Така оперативната ни печалба за 2023 г. достига 146 млн. евро.

Наред с това, депозитното ни портфолио достигна 1,12 млрд. евро в края на декември 2023 г. – ръст от 38% на годишна база, който значително изпреварва пазара. Този резултат се дължи главно на срочните депозити в сегмент крайни клиенти, където увеличението е дори по-голямо – 47% спрямо декември 2022 г.

Увеличението на общите ни разходи с 20% до 96 млн. евро се дължи главно на ускореното развитие на бизнеса и инвестициите в нови бизнес линии (развитието карта neon и мобилното приложение) и пазари (разрастването в Гърция).

Към края на 2023 г. стоим стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала. На консолидирана база коефициентът ни на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 672% (много над средната стойност за банковия сектор от 242%), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 22,5%. Дейностите ни за периода се отличават с подобрена ефективност в управлението на разходите (съотношението оперативни разходи към оперативни приходи достига 47,2%, в сравнение с 51.7% през 2022 г.), като в същото време възвръщаемостта на заемите е на ниво от 21,3%, което позволява възвръщаемостта на капитала (ROE) да достигне 20.9%.

Гордея се с рекордните финансови резултати и представянето на екипа през миналата година. Нашите клиенти знаят, че могат да разчитат на нас и затова поддържаме стабилно финансово състояние, като същевременно управляваме разумно нивата на риск. Продължаваме да сме фокусирани върху това, което правим най-добре: да предлагаме продукти, ориентирани към нуждите на клиентите в България, Румъния и Гърция, да предоставяме водещи за пазарите услуги и да подкрепяме местните общности – на потребителите и на търговците – да управляват финансите си по възможно най-добрия начин.
Питър Барон
CEO, tbi

Прочети още

Виж всички