• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Отчитаме 40% ръст и най-голямата печалба за първо тримесечие в историята ни

Консолидираният ни неодитиран финансов отчет за първото тримесечие на 2024 г. показва нетна печалба в размер на 11,3 млн. евро – ръст от близо 40% в сравнение с резултата за същия период на миналата година (8,2 млн. евро).

През отчетения период сключихме редица нови партньорства, включително с търговци от нови сектори и вече присъстваме в над 26 хил. търговски обекта на основните ни пазари – България, Румъния и Гърция. Този впечатляващ обхват допринася за това да утвърдим лидерството си по отношение на предлаганите платежни продукти в трите държави. Наред с това, продължихме да се адаптираме към пазарната среда и към предпочитанията на клиентите.

През първото тримесечие на 2024 г. обслужихме 500 хил. заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция, с което бележим ръст от 33% в сравнение със същия период на 2023 г. През първата четвърт на настоящата година одобрихме близо 200 хил. заема на обща стойност около четвърт милиард евро (21% повече в сравнение със същия период на 2023 г.). За този ръст допринасят резултатите в сегмент банкиране на дребно и на трите пазара, на които оперираме.

Отчитаме впечатляващ ръст на активите от близо 35% към края на отчетения период за 2024 г., достигайки 1,57 млрд. евро (при 1,16 млрд. евро в края на март 2023 г.). Кредитният ни портфейл достига 1,1 млрд. евро (28% ръст спрямо края на първото тримесечие на 2023 г.).

Благодарение на тези позитивни резултати, приходите ни нарастват с 30% до 58 млн. евро, главно благодарение на увеличението на нетния лихвен доход с 36%. Така оперативната ни печалба за първото тримесечие на 2024 г. достига 40 млн. евро.

Наред с това, депозитното ни портфолио достигна 1,2 млрд. евро в края на март 2024 г. – ръст от 37% в сравнение с края на март 2023 г., който значително изпреварва пазара. Този резултат се дължи главно на срочните депозити в сегмент крайни клиенти, където увеличението е дори по-голямо – 45% спрямо март 2023 г.

Увеличението на общите ни разходи с 21% до 27 млн. евро се дължи главно на непрестанните инвестиции в нови технологии и изкуствен интелект, които допринасят за развитието на продуктите на трите основни пазара.

Към края на март 2024 г. стоим стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 722% (много над средната стойност за банковия сектор), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 21,5%. Дейностите ни за периода се отличават с подобрена ефективност в управлението на разходите (съотношението оперативни разходи към оперативни приходи достига 46,7%, в сравнение с 50,1% през първото тримесечие на 2023 г.), като в същото време възвръщаемостта на заемите е на ниво от 21,7%, което позволява възвръщаемостта на капитала (ROE) да достигне 19,4%.

През първото тримесечие на 2024 г. tbi отново демонстрира впечатляващи резултати, благодарение на отличното представяне на екипа ни и на фокуса, който имаме върху нуждите на клиентите. Не спираме да инвестираме както в развитието на продуктите и услугите ни, така и в иновативното мислене на талантите от екипа ни. Продължаваме да предоставяме достъп до безплатно ежедневно банкиране и до необходимото финансиране на клиентите и търговските ни партньори в България, Румъния и Гърция. Като един от утвърдените иноватори в областта на дигиталното банкиране в региона, през следващите години ще се стремим чрез нашия модел да постигнем още по-голям ръст на бизнеса.
Питър Барон
CEO, tbi fs

Прочети още

Виж всички