• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Отчитаме 50% ръст на активите към края на септември 2023 г. 

През първите девет месеца на 2023 г. запазихме стабилните ни позиции по отношение на ликвидността и капитала, като не спираме да инвестираме в бъдещото си развитие, а междувременно достигнахме и важна кота в депозитния ни портфейл. 

Консолидираният ни неодитиран финансов отчет за деветмесечието на 2023 г. показва нетна печалба в размер на 27,2 млн. евро. През отчетения период сключихме редица нови партньорства, включително с търговци от нови сектори и вече присъстваме в над 22,200 търговски обекта на основните ни пазари – България, Румъния и Гърция. Този впечатляващ обхват допринася за това да се наредим сред лидерите по отношение на предлаганите платежни продукти в трите държави. 

Към края на септември 2023 г. сме обслужили 1,7 млн. заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция, което е двойно повече в сравнение със същия период на 2022 г. Наред с това, 70% от заявленията за финансиране на крайни клиенти са подадени през дигиталните ни канали за самообслужване (в сравнение с 48% през деветмесечието на 2022 г.) и допринасят значително за отличните резултати. До края на септември сме одобрили близо 500 хиляди заема на обща стойност 672 млн. евро (с 28% повече в сравнение със същия период на 2022 г.). 

Отчитаме впечатляващ ръст на активите от 50% към края на септември 2023 г., достигайки 1,35 млрд. евро (при 910 млн. евро в края на деветмесечието на 2022 г.). Кредитният ни портфейл нараства до 979 млн. евро в края на септември 2023 г. (36% ръст спрямо деветмесечието на 2022 г.). 

Благодарение на тези позитивни резултати, приходите ни нарастват с 30% до 150 млн. евро, главно благодарение на увеличението на нетния лихвен доход с 30% и на нетните приходи от такси и комисиони с 26%. Така оперативната печалба за първите девет месеца на 2023 г. достига 104 млн. евро. 

Наред с това, депозитното ни портфолио достигна кота 1 млрд. евро в края на септември 2023 г. – ръст от 54% спрямо септември 2022 г., който значително изпреварва пазара. Този резултат се дължи главно на срочните депозити в сегмент крайни клиенти, където увеличението е дори по-голямо – 66% спрямо септември 2022 г. 

Увеличението на общите ни разходи с 28% до 72 млн. евро се дължи главно на ускорения ръст на кредитния портфейл и инвестициите в нови бизнес линии (развитието на безплатната дебитна карта neon и мобилното приложение) и пазари (разрастването в Гърция). 

В края на отчетения период стоим стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 604% (много над регулаторния минимум от 100% и средната стойност за банковия сектор от 242%), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 21,1%. Дейностите ни за периода се отличават с подобрена ефективност в управлението на разходите (съотношението оперативни разходи към оперативни приходи достига 48,5%), като в същото време възвръщаемостта на заемите е на ниво от 21,6%, което позволява възвръщаемостта на капитала (ROE) да достигне 20%. 

tbi е тук, за да решава ежедневно проблемите на клиентите. Това се отразява на силните ни финансови резултати, като същевременно разумно управляваме риска. През третото тримесечие на 2023 г. всеотдайният ни екип продължи да предоставя най-добрите решения за клиентите в България, Румъния и Гърция. Продължаваме непрекъснато да подобряваме продуктите и да разширяваме партньорската си мрежа, което ни дава увереност и за предстоящата година.“
Питър Барон
CEO, tbi

Прочети още

Виж всички