• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Получихме рейтинг Baa3 за риск на насрещната страна и Ba2 за депозити от Moody's

For English click here >>>

Получихме инвестиционен рейтинг за риск на насрещната страна – Baa3, както и дългосрочен и краткосрочен рейтинг за депозити – Ba2/NP от Moodys Investors Service (Moodys). 

В същото време рейтинговата агенция определи Baa3(cr)/P-3(cr) дългосрочна и краткосрочна оценка на Риска на насрещната страна (CR) и ba3 Базова кредитна оценка (BCA). 

Според Moodys – Съотношението между материалния собствен капитал и рисковопретеглените активи на tbi bank към края на 2022 г. възлиза на 27,0%, което е достатъчно за посрещане на значителни неочаквани загуби. Наред с това, банката демонстрира силно вътрешно генериране на капитал и задържане на печалбата, което внася баланс между амбициозните цели за растеж и по-ограничения достъп до капитал в сравнение с банките, чиито акции се търгуват публично“. 

В доклада си агенцията посочва още, че стабилната перспектива на дългосрочните депозитни рейтинги е в резултат на очакванията и че резултатите и финансовият ни профил ще останат стабилни. 

Горди сме, че получихме рейтинг от утвърдена на световно ниво агенция като Moody's, който отразява високата ни рентабилност, сигурна депозитна база и перспектива за стабилен растеж. Тази оценка допълнително утвърждава позицията ни на надеждна и сигурна финансова институция, която ще продължи да предоставя иновативни решения за финансиране и спестяване за клиентите ни от всички пазари.
Лукас Турса
Изпълнителен директор

Повече информация можете да откриете тук. We received a Baa3 Counterparty Risk and Ba2 deposit rating from Moody’s 


We received
an investment rating, reflecting Counterparty Risk – Baa3, and Ba2/NP long- and short-term deposit rating from Moody’s Investors Service (Moody’s). 
 

At the same time, the rating agency has assigned Baa3(cr)/P-3(cr) long- and short-term Counterparty Risk (CR) Assessments  and ba3 Baseline Credit Assessment (BCA). 

According to Moody’s – “tbi bank’s tangible common equity-to-risk-weighted assets ratio stood at 27.0% as of the end of 2022, sufficient to absorb sizeable unexpected losses. The bank also benefits from strong internal capital generation and earnings retention that balances ambitious growth targets and the more limited access to capital compared to publicly listed banks”. 

The agency also states in its report that the stable outlook on the long-term deposit ratings reflects its expectation that our performance and financial profile will remain broadly stable. 

We are proud to receive rating from a world-renowned agency like Moody’s, reflecting our strong profitability, secure deposit base and the perspective of stable growth. This assessment further cements our position as a trusted and reliable financial institution, reinforcing our commitment to continue providing innovative lending and savings solutions for our customers on all markets.
Lukas Tursa
Executive Director, Funding

 

 For more information on Moody’s announcement click here. 

Прочети още

Виж всички