• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Уведомление

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 17, пара. 1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014* Ви уведомяваме, че на 15.12.2023 г. Банката издаде, при условията на предлагане, за което не се изисква публикуване на проспект, емисия лихвоносни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN BG2100042238 („Емисията“).

Емисията е с общ номинален размер от 10 000 000 евро, лихва в размер на 9,5% годишно и падеж на 15.09.2026 г., като са записани общо 100 броя облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка. Набраните средства от Емисията ще бъдат използвани за разширяване и развитие на търговската дейност на Банката, за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за изпълнение на определеното ѝ от органа за преструктуриране минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (т.нар. MREL).

Съгласно условията на Емисията, Банката ще осигури и за тази цел ще изготви и ще заяви одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект за допускане на Емисията до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, в рамките на шест месеца от датата на издаване на Емисията.

Емисията е втора емисия облигации, структурирани да отговарят на изискванията за MREL инструменти, след издадена през 2023 г. емисия облигации, регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN BG2100005235. Банката е издала и емисия подчинени облигации през 2021 г., която е регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN BG2100007215.

 


*Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.

Прочети още

Виж всички