• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Съобщение за резултатите от предлагането на емисия подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД уведомява инвеститорите и обществеността за резултатите от приключилото първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД въз основа на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на КФН.

Процедурата по приемането на поръчки за записване на облигации от първичното публично предлагане на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД приключи, като  сумата на подадените заявки е над минималния размер, при който емисията ще се счита за успешно издадена, а именно над 5 000 000 евро.

Първичното публичното предлагане на емисия подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД приключи при следните резултати:

Краен срок за подаване на заявки за записване – 12:00 ч., българско време на 30 юли 2021 г.;

Краен срок за заплащане на подадените заявки – 12:00 ч., българско време на 30 юли 2021 г.

Общ брой първоначално предложени за записване подчинени облигации – 100 броя на обща емисионна стойност, равна на номиналната им стойност от 10 000 000 евро;

Общият брой облигации, за които са подадени заявки за записване и за които е постъпила емисионната стойност е над първоначално предложения за записване брой подчинени облигации (100 броя), т.е налице е свръхзаписване;

Брой подчинени облигации, които ще бъдат записани и разпределени между инвеститорите (брой облигации по заявки, получили удволетровение) – 100 броя с номинална стойност 10 000 000 евро;

Лихвен процент по емисията облигации – той е определен от „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД и „Капман“ АД в качеството му на водещ мениджър по реда и условията, описани в потвърдения от Комисията за финансов надзор с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. Проспект и е в размер на 5.25 %.

Всички удовлетворени заявки ще бъдат изпълнени по един и същи лихвен процент;

Емитентът е взел решение да не упражни правото си на допълнително разпределение в случай на свръхзаписване на предложените облигации над първоначално предложени за записване подчинени облигации;

Водещият мениджър по емисията „Капман” АД е изготвил Списък за разпределение на класираните заявки и е уведомил инвеститорите лично или чрез лицензирания инвестиционен посредник, през който са подадени съответните заявки. Списъкът е наличен в офиса на „Капман” АД на адрес: гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, където всеки инвеститор може да получи информация за броя облигации, които са му разпределени. Инвеститорите, подали поръчки чрез други лицензирани инвестиционни посредници, могат да получат информация от същите относно разпределените към тях акции.

Емитентът и мениджърът на емисията „Капман“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записване на емисията подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД.

Съобщението по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон ще бъде предоставено за обявяване в Търговския регистър до 30.08.2021 г.

Прочети още

Виж всички