• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД

“ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД („Емитента“ или „Банката“), ЕИК 131134023, на основание чл. 89т, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 300 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации с единична номинална стойност от 100 000 евро всяка („Облигациите“) и обща предлагана номинална стойност до 30 000 000 евро (максимален размер на емисията) и очакван падеж през 2031 г., от емисия в процес на издаване с ISIN код BG2100007215 („Емисията“) на база Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021 г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“).

Настоящото публично предлагане е за до 100 броя облигации на обща емисионна стойност, равна на номиналната им стойност от 10 000 000 евро, представляващи първоначално предложени облигации.

Начало на подписката: Началната дата и час, от която започва да тече срокът за записване на Облигациите е 9,30 часа българско време на първия работен ден след изтичането на 7 дни след публикуване на това съобщение, т.е. на 26.07.2021г.

Пълния текст можете да откриете тук.

Прочети още

Виж всички