Политика за поверителност


Защо събираме данните Ви?

Ние използваме данните, които събираме за Вас, за да Ви предоставяме услуги и да подобряваме своите продукти и услуги; за да Ви помагаме и да Ви изпращаме известия, оферти и промоции; за да защитаваме нашите права и интереси, както и тези на трети страни, и за да спазваме изискванията на приложимото законодателство. Използваме информацията за Вас, за да:

 • обработваме заявленията Ви и да Ви предоставяме услуги;
 • потвърдим самоличността Ви (това може да включва и използването на технологии за разпознаване на лица, глас, пръстови отпечатъци или други биометрични технологии , както и онлайн идентификационни системи);
 • извършваме кредитни проверки, оценяваме способността Ви да изплащате задължения, за да Ви предложим подходящи услуги, преди да установим договорно отношение;
 • установим, предотвратим и избягваме измами, пране на пари, финансиране на тероризъм и други престъпни дейности;
 • изпълним своите законови задължения, произтичащи, например от Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за потребителския кредит, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, закони регламентиращи счетоводната дейност и др.;
 • се свържем с Вас, включително да Ви информираме за всички промени, свързани с нас, нашите услуги или нашите договорни отношения;
 • възстановим всички дължими средства;
 • администрираме различните услуги, които Ви предоставяме,
 • осигурим и подобрим качеството на услугите;
 • управляваме и подобряваме уебсайтовете си, да поддържаме тяхната безопасност и да гарантираме, че съдържанието се показва на вашето устройство по най-ефективния за Вас начин;
 • разработваме и предлагаме нови услуги;
 • за статистически и пазарни проучвания, за измерване или установяване на ефективността на рекламата, която предлагаме, както и за да представяме релевантни за Вас реклами;
 • рекламираме (на уебсайтове и в мобилни услуги, по пощата, по електронна поща, по телефона или SMS) продукти и услуги на нашата компания, на други дружества от нашата група и на трети страни, включително да индивидуализираме и приспособим нашите оферти към Вашите лични предпочитания;
 • анализираме, актуализираме и прилагаме нови технологии по отношение на Вашата идентификация, оценка на риска и кредитоспособността, предотвратяването на измами, изпиране на пари или  финансиране на тероризъм; и
 • всяка друга законна употреба, която е от значение за взаимоотношенията ни с Вас.

Във всеки един случай събираме личните Ви данни на легитимни и предвидени в приложимата нормативна уредба основания, а именно:

 • за целите на сключване и/или изпълнение на договор с Вас; или
 • въз основа на Вашето съгласие, когато такова е необходимо – Вашето съгласие ще бъде предварително поискано, ако е необходимо, преди обработването на личните Ви данни; или
 • за изпълнение на нашите задължения, вменени ни от приложимата нормативна уредба; или
 • за целите на наши легитимни интереси, освен когато Вашите интереси и права имат преимущество пред нашите интереси.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ Можем да събираме всяка информация, която ни предоставяте:

 • Когато се регистрирате на нашия сайт, използвате нашия сайт или мобилни приложения, попълвате формуляри или кандидатствате за кредитни или други продукти и услуги на нашия уеб сайт, пред наш служител, пред нашите партньори или по друг начин, който Ви предлагаме.
 • Когато съобщавате за проблем или комуникирате с нас относно продуктите или услугите ни.
 • Когато участвате в дискусионни форуми, промоции или проучвания, коментирате в нашия блог или използвате други социални медийни функции на нашия уебсайт или в други дейности, извършвани чрез нашите уебсайтове или социални медии.
 • Когато участвате в конкурс, промоция или проучване по какъвто и да е начин, включително при нашите партньори и в социалните медии.
 • Ако по някаква друга причина комуникирате с нас чрез горепосочените методи.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва: Вашето име (име, презиме, фамилия, наименование), идентификационен номер/ЕГН, адрес, имейл адрес и телефонен номер, дата на раждане, пол, семейно положение, брой непълнолетни деца, статус на заетост, име на работодателя, служебен телефонен номер, месечни приходи и разходи, финансова информация и данни за кредитна карта, номер на банкова сметка, транзакции по банкови сметки, лично описание, гласово записване (входящи и изходящи повиквания), снимка или изображение, копие на документ за самоличност, подпис и всяка друга информация, която решите да ни предоставите. За да може да се възползвате в пълна степен от нашите дистанционни платежни услуги, ние можем да Ви помолим да предоставите достъп до телефонния указател на Вашето мобилно устройство, без да обработваме никаква персонална информация на Вашите контакти. Ние ще регистрираме, съхраняваме и можем да използваме информацията, която ни предоставяте, по начините, изброени по-горе. Възможно е и да записваме комуникацията си по телефона.

Как събираме данните Ви?

Събираме информацията по три начина:

 1. Когато ни предоставите информация, например, присъствено, чрез попълване на нашите заявления (включително на нашите партньори и агенти), на нашите уебсайтове, чрез социални медии, по пощата, по електронна поща, по телефон, чрез “Чат на живо” или по каквито и да било други начини
 2. автоматично, когато използвате нашия уеб сайт или продукти, и
 3. когато ни бъде предоставена от трети страни, например, кредитни регистри, други дружества от нашата група или партньори.
Каква информация събираме за Вас?

Данните могат да бъдат събрани и обработени по време на опериране с нашите уебсайтове, мобилни приложения или използване на нашите услуги, или когато комуникирате с нас чрез други средства. Можем да събираме информация, като например вашето име, идентификационен номер, дата на раждане, пол, адрес, имейл, телефон, данни за заетостта, IP адрес, ИД на устройството, местоположение, финансова и платежна информация, включително и данни за задълженията Ви.

Информация, която ни предоставяте

Можем да събираме всяка информация, която ни предоставяте:

 • Когато се регистрирате на нашия сайт, използвате нашия сайт или мобилни приложения, попълвате формуляри или кандидатствате за кредитни или други продукти и услуги на нашия уеб сайт, пред наш служител, пред нашите партньори или по друг начин, който Ви предлагаме.
 • Когато съобщавате за проблем или комуникирате с нас относно продуктите или услугите ни.
 • Когато участвате в дискусионни форуми, промоции или проучвания, коментирате в нашия блог или използвате други социални медийни функции на нашия уебсайт или в други дейности, извършвани чрез нашите уебсайтове или социални медии.
 • Когато участвате в конкурс, промоция или проучване по какъвто и да е начин, включително при нашите партньори и в социалните медии.
 • Ако по някаква друга причина комуникирате с нас чрез горепосочените методи.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва: Вашето име (име, презиме, фамилия, наименование), идентификационен номер/ЕГН, адрес, имейл адрес и телефонен номер, дата на раждане, пол, семейно положение, брой непълнолетни деца, статус на заетост, име на работодателя, служебен телефонен номер, месечни приходи и разходи, финансова информация и данни за кредитна карта, номер на банкова сметка, транзакции по банкови сметки, лично описание, гласово записване (входящи и изходящи повиквания), снимка или изображение, копие на документ за самоличност, подпис и всяка друга информация, която решите да ни предоставите. За да може да се възползвате в пълна степен от нашите дистанционни платежни услуги, ние можем да Ви помолим да предоставите достъп до телефонния указател на Вашето мобилно устройство, без да обработваме никаква персонална информация на Вашите контакти. Ние ще регистрираме, съхраняваме и можем да използваме информацията, която ни предоставяте, по начините, изброени по-горе. Възможно е и да записваме комуникацията си по телефона.

Информацията, която събираме за Вас автоматично.

При всяко посещение на уебсайта ни или при използване на мобилните ни приложения, ние можем автоматично да съберем следната информация:

 • Техническа информация, включително типа на устройството, адреса на интернет протокола (IP) и доставчика на интернет услуги (ISP), използвани за свързване на вашето устройство с интернет, Вашата информация за вход, тип и версия на plug-in браузъра, настройка на часови зони, операционна система и платформа, разделителна способност на екрана, местоположения на устройствата, включително конкретни географски местоположения, например чрез GPS, Bluetooth или WiFi сигнали, кодиране на шрифтове;
 • Информация за вашето посещение, включително пълните Унифицирани локатори на ресурси (URL), поредицата от кликвания към, през и от уебсайта (включително дата и час); продуктите, които сте гледали или търсели; (напр. HTML страници, графики и т.н.), време за отговор на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страници (като превъртане, кликвания и преместване на мишката върху определени елементи) и методите, използвани за достигане до и излизане от страниците, дата/час и/или данни за кликванията, видовете съдържание, което виждате или с което взаимодействате, други уебсайтове и приложения, които сте посещавали както и всеки телефонен номер, използван за обаждане на наш номер за обслужване на клиенти.

Моля, вижте също раздел “Как събираме данните Ви?”

Информация, която получаваме от трети страни.

Можем да изискваме информация за Вас от трети страни, например други компании от групата ни или кредитни бюра. Правим това в съответствие с настоящия Закон за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, а когато е необходимо, ще получим и Вашето предварително съгласие. Може да получим информация за Вас от следните трети страни и по следните начини:

 • в хода на всяко заявление, което правите за заем или подобен продукт, ние може да:
 • търсим информация за Вас, кредитоспособността Ви, Вашето финансово състояние, минали и настоящи задължения и дългове, заетост, в съответни регистри (включително регистри, съдържащи информация за доходите, кредитната история, дългове към трети лица, адреси, невалидни документи за самоличност, измами, изпиране на пари и финансиране на тероризъм и политически представени лица), агенции, финансови институции, други дружества от групата ни и други трети лица и публично достъпни източници;
 • получаваме информация, която сте предоставили на кредитните посредници и нашите бизнес партньори, когато кандидатствате за услуги;
 • получаваме информация от банки, финансови и платежни институции относно плащанията Ви към нас.
 • от други компании и търговски партньори на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, с които си сътрудничим по отношение на конкурси, промоции или проучвания, в които участвате;
 • от бизнес партньори в техническите и платежните услуги, рекламните мрежи, доставчиците на анализи, доставчиците на информация за търсене, когато използваме същите за предоставяне на услуги;
 • във всеки друг случай, когато сте се съгласили да ни разкриете данните си.
Колко време пазим данните Ви?

Ние можем да запазим Вашите лични данни за определено време след като престанете да бъдете клиент, за да гарантираме законните си интереси в случай на спорове или според изискванията на закона. Обикновено пазим личните Ви данни в рамките на необходимия разумен срок предвид целите, за които са събрани; основно за да изпълняваме договорните си отношения с Вас, да упражняваме законните си интереси или за да изпълним законоустановените срокове за съхранение.

Споделяме ли данните Ви?

Възможно е да споделим Вашите данни, за да Ви предоставим услуги или за да разработим нови такива; за да направим проверка на кредитоспособността и оценка на риска; с цел събиране на дългове; когато продаваме цялото или част от нашето предприятие, както и за да спазим съответните закони и нормативни актове. Можем да разкрием Вашите лични данни на други компании от групата на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и/или 4 Финанс за вътрешни административни цели. Можем да споделим данните Ви с други компании от групата на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и/или 4 Финанс и определени трети страни за изпълнение на поетите ангажименти по договорите с Вас и за другите цели, описани в настоящата Политика. По-конкретно, може да предоставим Ваши лични данни на лица:

 • които предоставят услуги от наше име, за да Ви идентифицират и удостоверят;
 • които подпомагат нашите бизнес дейности като хостинг и разработване на уебсайтове, разработване и поддръжка на информационни системи
 • които подпомагат дейността ни чрез оценка на рискове и разкриване на измами, превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма,
 • на които може да възложим събиране на вземания и обслужване на клиенти,
 • които предоставят куриерски или други съобщителни услуги;
 • на които възлагаме изготвянето на анализи за използването на нашите услуги, както и подпомагане на маркетинговите ни дейности (рекламни агенции, агенции за връзки с обществеността, компании за проучвания и др.);
 • други наши доставчици на услуги, които са ни необходими за целите на предоставяне на услугите ни, за подобряване на тяхното качество, както и за изпълнението на задълженията, вменени ни по закон, и на нашите задължения към Вас и за осигуряване изпълнението на Вашите задължения към нас

Може да се предоставим Ваши лични данни на трети лица и в следните случаи:

 • по всяко време, когато сме законово задължени, ние можем да разкриваме информация за това, че сте използвали нашите услуги и за посещенията Ви на нашите уебсайтове, с цел  спазване на законодателството когато добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, за защита на Вашата безопасност или безопасността на другите, за  предотвратяване и разследване на измами или за да отговорим на искания от държавните органи;
 • с оглед идентифициране, разследване и предотвратяване на измами и за съдействие във връзка със защитата от измами, с цел намаляване на кредитния риск;
 • за идентифициране, разследване и предотвратяване на дейности по изпиране на пари и финансиране на тероризма;
 • ние можем да споделим Вашите лични данни с доставчици на подобни услуги като банки, компании за потребителски кредити, кредитни бюра и агенции, както и съответните национални органи и неправителствени организации и други трети страни, за да се гарантира пълната оценка на Вашата платежоспособност;
 • при обработване и събиране на директни дебити или други плащания, дължими от Вас по договор за заем, ние също можем да споделяме Вашите лични данни с трети лица – доставчици, обработващи платежни услуги;
 • в случай на неизпълнение или лошо изпълнение на ангажиментите, ние можем да прехвърлим данните за Вашите неуредени задължения към доставчици на услуги по събиране на вземания, кредитни информационни бюра, както и доставчици на правни услуги.
 • ние можем да споделим Вашите лични данни с аналитици и доставчици на търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме уебсайтовете си.
 • при продажбата на която и да е част от нашия бизнес или прехвърлянето на Вашите задължения към нас в полза на трета страна, е възможно да споделим Вашите данни;
 • за каквито и да било други цели, изброени в раздел “ЗАЩО СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ ВИ?”

Можем да разкрием Вашите лични данни на други компании от групата на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и/или 4 Финанс, които биха могли да Ви предоставят различни услуги от свое име, като във всеки случай ще ви уведомим предварително и, ако е необходимо съгласно приложимата нормативна уредба, ще поискаме Вашето предварително съгласие за такова предоставяне. При прехвърлянето на данните Ви ние се ангажираме да гарантираме, че получателят им спазва същите мерки за сигурност, за съхранение и обработка на лични данни, както и ние. За тази цел ние ще подпишем съответни договори с получателите на данни, с които ще предвидим всички разумни мерки за защита на данните Ви. Вашите лични данни могат да се обработват, съхраняват и предават на трети лица по начина и в обема, предвидени в настоящата Политика за поверителност, в договора, сключен между Вас и нас, и в съгласията, които ни давате периодично. Данните, които събираме за Вас могат да бъдат използвани за обработка (включително съхранение) и на места извън нашата страна или Европейското икономическо пространство – например САЩ. Информацията, която прехвърляме, може да бъде споделена с нашите доставчици на услуги. Това може да включва процеси като обработка на плащания, анализ на данни (включително проверки за измами, рискове и кредитни проверки), събиране на данни за използването на нашите уеб сайтове и услуги за рекламни цели (включително реклами, базирани на поведението) или предлагане на съдействие с оглед Вашите нужди от услуга или продукт. В тези случаи ние предприемаме всички разумни действия, за да осигурим сигурността на Вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и приложимите нормативни актове. Например, използваме споразумението със стандартни клаузи на Европейската комисия, програмата за защита на личните данни между ЕС и САЩ и оторизациите на съответните органи за защита на лични данни, за да гарантираме, че Вашите данни са в безопасност.

Какви права имате върху данните си?

Имате право да правите запитвания относно личните данни, които обработваме за Вас, за целта и естеството на обработката, и да Ви предоставим информация за това с кого я споделяме (освен ако разкриването на такава информация е забранено от закона) . Можете да поискате копие от информацията, която обработваме за Вас, за да проверите информацията, която имаме за Вас. Копието може да бъде поискано безплатно. Имате право да поискате да актуализираме, коригираме или изтрием (в допустимите съгласно приложимото законодателство случаи и ако това не оказва влияние върху услугите, които Ви предоставяме) личните Ви данни по всяко време. Моля, имайте предвид, че можем да отхвърлим заявки, които водят до рискове за поверителността на останалите лица, чиито данни съхраняваме, или са неоснователни, повтарящи се, или биха изисквали несъразмерни усилия. Ние обаче се подчиняваме на определени законови задължения, които ни възпрепятстват от незабавното изтриване на личните Ви данни. Такива задължения произтичат от законите за мерките срещу изпирането на пари, данъчните закони, законите за правата на потребителите и др. Във всеки случай, в който не можем да изпълним Ваше искане във връзка с личните Ви данни, ние ще Ви уведомим своевремнно. Вие трябва да ни информирате в случай, че има промяна в данните, които сте ни предоставили в процеса на сключване на договора или за бъдещото ни сътрудничество, както и ако сте убедени, че личните Ви данни, които обработваме, са неточни. Имате право да се откажете от (или да се отпишете от) получаване на нашите бюлетини, информационни писма, SMS съобщения или друга подобна промоционална информация по всяко време във Вашия потребителски профил на уебсайта ни или като се свържете с нас. Освен това в долната част на всеки имейл с търговско съобщение ще предоставим връзка за отказ от получаването на нашите промоции. Моля, имайте предвид, че нашите съобщения могат да включват важна или полезна информация за ползваните от Вас продукти, отстъпки или други полезни оферти. Ние работим усилено, за да защитим личните Ви данни и да осигурим съхранение. Ако обаче смятате, че сме нарушили правата Ви, моля, свържете се с нас, за да разрешим проблема. Също така, имате право да подадете оплакване до органа за защита на личните данни. Списък на органите за защита на данните в ЕС и информация за контакт с тях могат да бъдат намерени тук.

Взимаме ли автоматични решения за Вас?

За да обработим заявлението Ви много бързо, ние може да правим автоматични оценки за кредитоспособност и оценка на риска, за да решим дали да Ви предоставим заем и да определим максималния му размер. Автоматичната оценка се извършва на база предоставените от Вас данни и информация, които се анализират от специализиран алгоритъм. В определени случаи, наред с анализа от алгоритъма, Вашето заявление ще бъде разгледано и от наши служители. В случаите на изцяло автоматизирано решение, имате право да възразите срещу решението и да поискате преразглеждането му с човешка намеса.

Какви промени сме направили наскоро?

Запазваме си правото да променим настоящата Политика за поверителност по всяко време, като ще посочим датата, на която Политиката за поверителност е актуализирана за последно. Ако са настъпили значителни промени, ние ще акцентираме върху тях и ще се опитаме да Ви предупредим директно, когато е възможно. Също така ще запазим предишни версии на настоящата Политика за поверителност в архив, за да можете да ги преглеждате. Последвайте тази връзка за достъп до предишните версии на Политиката за поверителност.

Как можете да се свържете с нас?

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по въпроси, искания или коментари, които може да имате относно нашата Политика за поверителност или с оглед начина, по който обработваме Вашите лични данни. Приветстваме всяка комуникация чрез имейл адреса dpo@tbibank.bg. Можете също да се свържете с нас по пощата на адрес: Нормативна база и съответствие ТИ БИ АЙ Банк ЕАД 1421 София Ул. “Димитър Хаджикоцев” 52-54 България Също така можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на групово ниво чрез имейл адреса Group_Compliance@tbibank.bg. ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес в София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ 52-54 е администратор на лични данни, получени в резултат от използването на нашия уебсайт, както и на нашите продукти и услуги. ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, е регистрирана в българската Комисия за защита на личните данни под № 0008057 / 20.10.2006. Моля, посетете http://www. tbibank.bg за повече информация за ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и нейните дружества.

Има ли още нещо, което трябва да знаете?

Нашите сайтове и продукти могат да съдържат връзки към сайтове на трети страни. Тези сайтове на трети страни имат собствени политики за поверителност. Ако посещавате тези сайтове, Вие се подчинявате на техните политики.

Приложими документи

Уведомление на “Ти Би Ай Банк” ЕАД във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент Изтегли в pdf формат