Нормативна база

FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)

С приемането на FATCA започват да произтичат задължения за ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, които са в съответствие със Закона за ратифициране на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените Американски Щати, за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA), приет от правителството на САЩ на 18.03.2010 година.

По същество FATCA представлява правно изискване към чуждестранните финансови институции, в това число и всички български финансови институции, да идентифицират американските данъкоплатци сред своите клиенти и да предоставят информация на американските данъчни служби относно поддържаните от тях финансови сметки, включително и на чуждестранни юридически лица, които са контролирани от американски данъкоплатци.

За да бъдат считани като спазващи FATCA законодателството, българските финансови институции следва да се регистрират в Службата за вътрешни приходи (IRS) на САЩ като участващи финансови институции и да придобият Global Intermediary Identification Number (GIIN) код.

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД е регистрирана на официалната уеб страница на IRS с FATCA статут на предоставяща информация българска финансова институция с издаден GIIN код:

ABQT26.99999.SL.100 (а клонът на „ТИ БИ АЙ Банк“ в Румъния е с GIIN код:ABQT26.99999.BR.642).

CRS (Common Reporting Standard)

Глобален стандарт за автоматичен обмен на финансова информация, чрез сключване на междудържавни спогодби:

През 2014г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува глобален стандарт за автоматичен обмен на информация за финансовите сметки. Така нареченият Common Reporting Standard (CRS), по същество представлява регулаторно изискване за събиране и предоставяне на информация в областта на данъчното облагане от страна на финансовите институции, които се намират в участващите юрисдикции (понастоящем повече от 100 юрисдикции). Неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване плащането на данъци. През декември 2014г. CRS е инкорпориран в Директива 2014/107/ЕС на Европейския съюз, отнасяща се за автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страните в ЕС са задължени да допълнят законовата си уредба с разпоредбите, касаещи Директивата и междудържавното многостранно споразумение. В България този стандарт е имплементиран с промяната в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от август 2015г., който е в сила от 01.01.2016г.

Според разпоредбите на чл. 142 от ДОПК, банките в България са задължени да прилагат комплексна проверка към всички финансови сметки на клиенти с цел идентификация на тези финансови сметки, попадащи под обхвата на ДОПК и международните спогодби, както и веднъж годишно да подават информация към националната данъчна служба – НАП. По силата на сключените международни спогодби /FATCA и CRS/ и в съответствие с изискванията на българското законодателство /Законът за кредитните институции и ДОПК/, считано от 01.01.2016г. ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, в качеството си на предоставяща информация финансова институция, прилага процедурите за комплексна проверка и контрол на финансовите сметки, събира информация за данъчни цели от своите клиенти и съответно предоставя лични данни и финансова информация за тях на НАП.

Контакти


Център за обслужване на клиенти

0700 17 571 / *8242


e-mail

info@tbibank.bg

Работно време


Понеделник - Петък

9:00 - 18:00


Събота и Неделя

Почивен ден

Централен офис


1421 София, България,

ул. Димитър Хаджикоцев 52-54