Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД

16.07.2021    Share +

Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на

“ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД („Емитента“ или „Банката“), ЕИК 131134023, на основание чл. 89т, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 300 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации с единична номинална стойност от 100 000 евро всяка („Облигациите“) и обща предлагана номинална стойност до 30 000 000 евро (максимален размер на емисията) и очакван падеж през 2031 г., от емисия в процес на издаване с ISIN код BG2100007215 („Емисията“) на база Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021 г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспекта“).

Настоящото публично предлагане е за до 100 броя облигации на обща емисионна стойност, равна на номиналната им стойност от 10 000 000 евро, представляващи първоначално предложени облигации.

Начало на подписката: Началната дата и час, от която започва да тече срокът за записване на Облигациите е 9,30 часа българско време на първия работен ден след изтичането на 7 дни след публикуване на това съобщение, т.е. на 26.07.2021г.

 

Пълния текст можете да откриете тук

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.