Набирателни сметки

Why our customers returns?

Набирателни сметки

С цел разширяване на твоя бизнес, tbi bank открива набирателни сметки за дружества в процес на учредяване с цел набиране на учредителен капитал или с цел увеличаването му на вече учредени и регистрирани дружества.

Специална сметка

It's easy!

Специална сметка

За да улесним работата на хора със свободни професии, tbi bank открива и води сметки със специално предназначение за адвокати, адвокатски дружества, нотариуси, застрахователни брокери и др.

Разплащателни сметки

Why our customers returns?

Разплащателни сметки

tbi bank открива и води разплащателни сметки в BGN, EUR и USD, предоставяйки възможност за левови и международни разплащания, касови и безкасови преводи, навременна информация посредством онлайн банкирането ни и възможност за избор на извлечения в няколко различни формата. Разпореждане със сметката може да се извърши във всеки офис на tbi bank.

Доверителна сметка

It's easy!

Доверителна сметка

tbi bank открива и води доверителни сметки със специално предназначение за разплащания по определен тип сделки и при индивидуални условия, за коректното изпълнение на които tbi bank се явява гарант. Твоето спокойствие и сигурност са важни за нас.

Операции в местна валута

  • tbi bank изпълнява преводи в лева на територията на Република България чрез Банковата интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА) или Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС)
  • Системата БИСЕРА позволява извършване на разплащания със суми до 100 000 лв. с вальор, същия или следващ работен ден за банката на получателя
  • Всички плащания равни или надвишаващи сумата от 100 000 лв. задължително се изпълняват за плащане през РИНГС. По желание на клиента през РИНГС могат да бъдат изпълнени и преводи с по-малка стойност
  • Такси за преводи в лева: съгласно действащата тарифа на tbi bank за юридически лица

Операции в чужда валута

  • tbi bank изпълнява преводи на територията на Република България и презгранични преводи в чуждестранна валута
  • По нареждания на местни и чуждестранни юридически лица
  • Такси за преводи в чуждестранна валута, съгласно действащата тарифа на tbi bank за юридически лица

Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи. Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) банката е длъжна да прилага мерки за комплексна проверка на клиентите си, включително и да изяснява произхода на средствата им. По преценка на банката изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез изискване на писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник.

Приложими документи