Subheader
€ 1.1B

Обща сума на активите

€ 35.5M

Чиста печалба

20.6%

Възвръщаемост на капитала

3.9%

Възвръщаемост на активите

592%

Ликвидност

22.1%

Капиталова адекватност

* 2022 Неодитирани консолидирани финансови резултати

Отчети

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Ценни книжа 2023

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и съответно да бъдат част от МИСКПЗ на Банката, от 05.05.2023 г., потвърден с Решение No. 556 – E от 18.05.2023 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“)

Проспект на облигации на TBI Bank

Предупреждения за инвеститорите Проспектът е валиден в срок до 18.05.2024 г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото доказателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта  в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се налага, когато Проспектът вече не е валиден. Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от Комисията за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на облигации приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, облигациите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на „Българска фондова борса“ АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да е форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на облигациите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В облигациите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.

Приложения към Проспекта за облигациите на TBI Bank

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 05.05.2023 г., потвърден с Решение No. 556 – E от 18.05.2023 г. на Комисия за финансов надзор

Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

Ценни книжа 2021

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“) Проспект за облигации на TBI Bank Предупреждения към инвеститорите Проспектът е валиден в срок до 13.07.2021г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден. Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на облигации се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на облигациите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, облигациите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на облигациите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В облигациите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.“ Приложения към проспекта за облигации на TBI Bank Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор Резюме на Проспект за облигации на TBI Bank Съобщение за резултатите от предлагането на емисия подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД Оповестяване на вътрешна информация по чл.17§1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Kредитен рейтинг

БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) присъжда на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД:

  • Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG)

За пълния отчет, моля, последвайте следния линк: rating_tbi_bank_jul_2022_bg.pdf (bcra.eu)

Последни новини

Виж всички
Нови Лихвени бюлетини за физически лица
Питър Барън за New Money, Гърция: Изграждаме дългосрочни отношения с клиентите си
Николай Спасов пред "БАНКЕРЪ": Фокусираме се върху предоставянето на още повече онлайн решения
Нови Лихвени бюлетини за физически лица
subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54