Бизнес кредити

Финансирай правилния избор

Необезпечен кредит – овърдрафт:

 • Максимална необезпечена сума – 100 000 лв.
 • Срок – 12 месеца, с възможност за продължаване за нов 12 месечен период
 • Размер на кредита – до 20 % от Нетните приходи от продажби на дружеството
 • Ценови условия – годишен лихвен процент от 6% или според таблицата:

 

 

Годишен оборот Годишна лихва Такса договаряне Такса управление
EUR 10 000 13.8% 1.15% 1.15%
> EUR 10 000 12% 1.00% 1.00%
> EUR 20 000 9.6% 0.80% 0.80%
> EUR 50 000 6% 0.50% 0.50%

 

Няма такса за разглеждане на документи и такса ангажимент на неизползвана сума.

building-block-image

Необходими документи

За да можем да изготвим индивидуална оферта са ни необходими следните документи:


1
ОПР, Баланс и ГДД за последна приключена финансова година.
2
ОПР и Баланс за текущ период.
3
ДДС декларации за текущ период.

Видове операции

Операции в местна валута
 • tbi bank изпълнява преводи в лева на територията на Република България чрез Банковата интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА) или Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС)
 • Системата БИСЕРА позволява извършване на разплащания със суми до 100 000 лв. с вальор, същия или следващ работен ден за банката на получателя
 • Всички плащания равни или надвишаващи сумата от 100 000 лв. задължително се изпълняват за плащане през РИНГС. По желание на клиента през РИНГС могат да бъдат изпълнени и преводи с по-малка стойност
 • Такси за преводи в лева: съгласно действащата тарифа на tbi bank за юридически лица
Операции в чужда валута
 • tbi bank изпълнява преводи на територията на Република България и презгранични преводи в чуждестранна валута
 • По нареждания на местни и чуждестранни юридически лица
 • Такси за преводи в чуждестранна валута, съгласно действащата тарифа на tbi bank за юридически лица
Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи. Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) банката е длъжна да прилага мерки за комплексна проверка на клиентите си, включително и да изяснява произхода на средствата им. По преценка на банката изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез изискване на писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник.

Приложими документи