• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Безусловен базов доход

Стандартът на живот в европейското общество е тема не само на политиците, но  и на гражданите на общността. Нещо повече, отдавна исторически сложилата се дискусия за получаване на безусловен базов доход (ББД) от всеки европейски гражданин в риск, влиза за втори път, след 2013 г., в дискусионното пространство на Европа. От 25 септевмври 2020 до 25 юни 2022 г. ние, европейските граждани, трябва да съберем 1 000 000 подписа с покрита квота поне от 7 европейски страни, за да започне парламентарно обсъждане относно предоставянето на безусловен базов доход на всеки европейски гражданин в риск. До момента, 14.03.2022 г., 179 728 граждани на Европа са подписали петицията. Или остават да се съберат още 820 272 подписа. Интернет адресът, на който се събират подписите е http://eci-ubi.eu. Дали ще се включите или не в петицията е ваше право, но е добре да  познавате идеята за безусловен базов доход, за да сте в дневния ред на европейските проблеми.

Защо се смята, че трябва да се въведе  безусловен базов доход в Европа и какво представлява той?

От една страна, съгласно чл. 3 и чл. 25 от Декларацията за правата на човека, приета на 10 декември 1948 г., „всеки човек има право на живот, свобода и сигурност ” и „всеки има право на стандарт на живот, адекватен за здравето и благосъстоянието на себе си и на семейството си, включително храна, облекло, жилище, и медицински грижи и необходими социални услуги, както и право на сигурност в случай на безработица, болест, увреждане, вдовство, старост или друга липса на препитание при обстоятелства извън неговия контрол.”. От друга страна,  по данни на Евростат от 2020 г. най-малко 20 млн. души в Европа се нуждаят спешно от помощ, за да излязат от  риска на бедност и социално изключване. Процесът на обедняване и риска от бедност, и социално изключване, се наблюдава от европейските статистици от 2009 г.  При анализ на данните, регистриращи бедността, прави впечатление, че линията на бедност непрекъснато се снижава,  и все по-често хора попадат в нейните ниски нива, където са по-ниските доходи и стандартът на живот не е висок. Явлението се следи с тревога и налага решения. Едно от тях е ББД.

И така, безусловен базов доход (ББД) е „доход, безусловно  предоставен на всички членове на политическа общност на индивидуална основа”. За разлика от съществуващите схеми за минимален доход в европейските страни (ББД), той е универсален, индивидуален, безусловен и достатъчно висок, за да гарантира достойно съществуване  и участието в обществото. Като размер, ББД е 60 на сто от медианния еквивалентен доход на съответната държава. Освен в абсолютни суми в евро ББД се измерва и в стандартна покупателна способност.

Безусловен базов доход за българи

По данни на Евростат за 2020 г. той е 2767 евро или 5412 лв. Като покупателна способност този доход отговаря на 5488 лв. За пълнота на картината, ще добавим, че ББД в България през 2011 г. е 1749 евра или 3420 лв. или за 10 години се е увеличил абсолютно с 1992 лв или 58%. За да разберем реално какво представлява този доход, ще го сравним с средния годишен доход на българския гражданин за 2020 г., който е 15 088 лв. Или базовият доход е онази минимална парична сума, с която всеки би могъл да преживее и се включи отново в социалната среда, така, че от изолация и риск, да попадне в социална среда, да намери работа и да живее по стандартите на европейското общество.

Безусловният базов доход се приема за човешко право. За да не бъде това право накарнено се налага вземане на мерки. Първата е наблюдението на явлението, а втората – утвърждаване на институцията „безусловен базов доход”. Засега, ББД се следи от статистици, журналисти и политици. Сред най-ревностните поддържници на ББД е изданието The Daily Basic Income News Paper, което ежедневно отразява темата.

Идеите за справяне с бедността

Датират от 16 век, когато Томос Мор заявява, че „хората крадат, защото са гладни”. Йохан Лудовиг Вайнс, приятел на Мор, предлага да се дава „гарантиран минимален доход”, за справяне с проблема. Сред защитниците на подобни решения, през годините, са Томас Джефърсън, Абрахам Линкълн, Хенри Джордж, Едуард Белами, Бертан Ръсел, Франклин Рузвелт, Ф. Хаек, Питър Дръкър, Милтън Фрийдмън, Роберт Теоболд и др.  Всеки  един от тях е предлагал решения на проблема, така че всяка страна на общественото да бъде съхранена и развита в благоприятна посока.

Пречи ли безусловният базов доход на развитието на пазара?

Отговорът е не. Напротив, той ще стимулира търсеното и съответно развитието на производството, от там ще се отворят нови  работни места и не малко ще се окажат в позицията на търсещи и намиращи работа. Беусловният базов доход ще повиши интегритета в обществото и ще доведе до намаляване на бедността. Той ще стимулира както личното, така и общото развитие, като ще даде шанс на изпадналите да се интегрират отново в обществото.

Казват, че безусловният базов доход е универсален, т.е. че всеки ще може да го получи незамисимо от възраст, място на пребиваване и професия. ББД се характеризира и с индивидуалност, т.е. всеки може да го получава, ако е в риск. Той е безусловен и достатъчно висок. Безусловен е защото, е независим от полагането на обществено полезен труд или някакви други предпоставки, а зависи само от правото на живот. И на края ББД е достатъчно висок, за да има съответното лице  достоен стандарт на живот, който да отговаря на социалните и културните стандарти на обществото в съответната страна.

Дали първа Европа ще въведе в света безусловен базов доход за гражданите си е все още рано да се каже. Провалилата се през 2013 г. европейска петиция, засилва скептицизма и намалява вярата за успех и на настоящата и все пак засега продължаваме да събираме подписи.