• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Какво представлява кредитната линия и револвиращите кредити?

Пазарът днес е много динамичен и предлага голямо разнообразие от стоки и услуги. Това важи и за кредитните продукти, от които потребителите могат да се възползват. Повечето хора са наясно с термина стандартен потребителски кредит (кандидатства се за определена сума и след одобрение, длъжникът изплаща на вноски задължението си според параметрите на договора си), докато определения като кредитна линия и револвиращ кредит будят много въпроси и объркване.

 

Какво представлява кредитната линия?

 

При този вид кредити кредиторът определя лимит за сума, която постоянно е на разположение на получателя. Парите от кредитната линия в посочения лимит могат да се теглят и погасяват по всяко време, като длъжникът плаща лихва само върху ползваната сума от лимита. След погасяване на усвоената сума от кредитната линия по условията на договора, лицето може да заяви нова кредитна линия.

Този вид кредит е договорно споразумение между финансова институция, (най-често банка) и кредитополучател, което посочва размера на сумата (лимита), който клиентът може да изтегли. Банката може да има изискване към кредитополучателя да извършва минимални погасителни вноски при ползването на кредитна линия.

Какво е револвираща кредитна линия?

Револвиращият кредит на практика притежава характеристиките на кредитната линия. Основната разлика обаче е, че кредитна линия е еднократна уговорка и когато тя веднъж е изплатена, сметката се закрива и не може да бъде повече използвана. При желание за откриване на нова кредитна линия се кандидатства отново.

При револвиращата или “отворена” кредитна линия има възможност за повторно отпускане на целия заем без изготвянето на нов договор.

Подобно на повечето кредити, револвиращият кредит и кредитната линия може да се предлагат с или без обезпечение. Това до голяма степен зависи от желания кредитен лимит и условията на банката кредитор.

Кредитна линия или овърдрафт – прилики и разлики

Двата кредита са твърде идентични по своята същност и предназначение. Общото при тя е, че потребителите трябва да имат открита разплащателна сметка в банката кредитор. По тази сметка те получават и погасяват средствата по заема, като предварително имат определен лимит за теглене. Лихвените проценти се определят от основния лихвен процент и са плаващи. Те се погасяват само върху ползваните авоари, които клиентът вече е теглил от сметката си за оборотни средства.

Лимитът по овърдрафта или кредитната линия, от който потребителят може да се възползва, зависи от месечните му доходи и степента на обезпеченост на кредита. Някои кредитори имат изискване при кандидатстване за овърдрафт да се превежда цялата сума на месечното възнаграждение по сметката. Често овърдрафта се отпуска за кратък срок до 12 месеца, но удължаването му става автоматично и кредитната линия револвира (подновява се след погасяването й).

Кой може да използва този вид кредит?

Кредитната линия се ползва най-често от бизнеса (бизнес кредитна линия) – фирмите и юридическите лица, които се нуждаят регулярно от ликвидни средства. Тя може да се ползва и от физически лица за покриване на различни нужди.

Предимства и недостатъци на кредитната линия или овърдрафта

У нас револвиращият кредит е познат и под названието овърдрафт. Това кредитиране има много предимства поради своя гъвкав и удобен за потребителите начин на ползване и погасяване. При него няма строго определени дни за плащане на вноските и парите не се получават наведнъж, а при възникнала нужда.

Недостатък се явяват по-високите лихвени проценти, които надвишат лихвите по потребителските кредити, но са по-ниски от тези на кредитните карти, които също са вид револвиращи кредитни линии или овърдрафт. Друг недостатък е плащането на годишна такса за обслужване, дори и да не сте ползвали никакви средства от кредитната линия.