Официални правила за участие в игра „Инстаграм Giveaway“

 1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Инстаграм Giveaway“ („Играта“) е “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

 1. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 21.10.2022 г. до 11:59 на 31.10.2022 г., включително.

 1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение: 3.1. „Организатор“ е “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК 131134023 3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.

 1. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, нямат право да участват в Играта.

 1. Награди

3 броя инстантни апарати FUJIFILM INSTAX MINI 11, по един за всеки от тримата печеливши Участници.

 1. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка. За да участва в Играта, Участникът трябва да: 6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM. 6.2. Да последват INSTAGRAM страницата на “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД @tbibank.bg 6.3. Да отбележат в коментар под поста с Играта поне 1 валиден и реален INSTAGRAM профил, различен от техния. 6.4. Да хареса поста с GIVEAWAY играта. ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки потребител има право на неограничен брой участия с отбелязване на различни и валидни INSTAGRAM акаунти. 6.5. След приключване на периода на Играта, печелившите Участници ще бъдат избрани на томболен принцип, чрез използването на онлайн инструмент. 6.6. Печелившите Участници ще бъдат обявени в story на INSTAGRAM страницата на Организатора в срок до 10 дни, считано от избирането им. 6.7. Печелившите Участници следва да се свържат чрез лично съобщение с INSTAGRAM акаунта на “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД @tbibank.bg, за да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. 6.8. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни след получаване на валиден адрес за доставка и телефон. 6.9. Печелившите Участници трябва да подпишат Служебна бележка (Приложение 1) и Приемо-предавателен протокол (Приложение 2) в два екземпляра (по един за него и за Банката). ВАЖНО: Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници неизпратили адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 30-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

 1. Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

 1. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

 1. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното: 9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта; 9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

 1. Лични данни Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.
 2. Данъци

Съгласно действащото законодателство Организаторът има задължение да внася и декларира Данък върху доходите на физическите лица при предоставяне на предменти или парични награди. Банката всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически лица.

 1. Спорове В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.
 2. Прекратяване на промоционалната кампания

Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

Документи