• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Предлагаме безплатно ежедневно банкиране с tbi bank app и карта neon

For English click here >>>

 • Безплатни разплащателни сметки в лева и евро с неограничен брой преводи без такса
 • Дебитна карта VISA neon без такси за издаване и поддръжка
 • Безплатни тегления от банкомат два пъти месечно
 • Плащане на битови сметки без допълнителни такси
 • Доходност от 2.1% по разплащателната сметка за суми до 2 000 лв.
 • Възможност за безплатно разделяне на плащания на три равни вноски
 • Микро спестявания в дигитална „Касичка“

Влизаме в смартфона на клиентите с мобилното приложение tbi bank app, за да им дадем 24/7 достъп до безплатно ежедневно банкиране, удобни възможности за спестяване и разделяне на плащания без оскъпяване.

Безплатно ежедневно банкиране без аналог на пазара

През мобилното ни приложение всеки може лесно и изцяло дигитално да заяви своята безплатна карта VISA neon, без да е необходимо да посещава офис на банката. Картата ще пристигне безплатно в рамките на 48 часа до всяка точка на страната. Новата ни карта neon е без такси за откриване и поддръжка. С нея може да се правят две безплатни тегления от банкомат в рамките на календарния месец (до 800 лв., освен ако банкоматът няма другo ограничение). Нещо повече, разплащателната сметка към картата носи доходност от 2.1% за суми до 2 000 лв. (и 0.15% за суми между 2 000 и 200 000 лв.). Освен всичко това посрещаме новите клиенти с бонус от 20 лв., които ще получат в сметката си веднага след като направят първото си плащане с neon.

Банка в телефона

След като активират neon в приложението, клиентите могат да плащат битовите си сметки без допълнителни такси, само с едно докосване на екрана на смартфона си. Могат също така да правят и неограничен брой преводи без такса в лева и евро до сметки в tbi или друга банка в 36 европейски държави. Преводът може дори да е в рамките на секунди, ако сметката на получателя е в банка, която приема незабавни плащания. Изпращането на пари до сметка на приятел в tbi bank става само по телефонния му номер – по-бързо е от това да се извади кеш от джоба.

Разделяне на плащания на три равни месечни вноски без оскъпяване 

Клиентите с карта neon могат да получат одобрение за персонален шопинг лимит само за секунди в tbi bank app, след което да пазаруват в желания физически или онлайн магазин. Клиентите имат възможност да получат обратно парите си (в рамките на лимита) като разделят сумата на три равни месечни вноски без оскъпяване. Опцията е достъпна за плащания над 40 лв. Похарчените пари се връщат в разплащателната сметка по картата за секунди.

Клиентите ни могат да се възползват и от допълнително финансиране за всички свои нужди само с няколко клика в приложението ни, по всяко време на денонощието.

Микро спестявания в „Касичка“

За да направим по-достъпни желаните покупки или мечтани пътувания, в мобилното приложение даваме възможност на клиентите лесно да си поставят спестовни цели, да задават срокове за постигането им и редовно да заделят малки суми във виртуална „Касичка“. След като спестят необходимата сума, те лесно могат да „счупят“ касичката си с едно докосване на екрана на смартфона и парите мигновено се добавят към сметката по neon.

Да сме фокусирани върху нуждите на клиентите е част от нашето ДНК и това стои в основата на всичките ни продукти и услуги. Вярваме, че ежедневното банкиране трябва да е безплатно. Нещо повече, като challenger банка ние винаги се стремим да предоставяме на клиентите си последните иновации, с което да правим живота им по-лесен и удобен. Затова представяме нашата уникална карта neon и мобилното ни приложение, с които отговаряме на нуждите на клиентите ни. Ще продължим и в бъдеще да развиваме услугите си, за да улесняваме живота на хората и да им помагаме да реализират мечтите си“ – казва нашият CEO Питър Барон.

Ще добавяме още функционалности в мобилното приложение през тази година, за да продължим да подобряваме клиентското преживяване.

*tbi bank е на download разстояние ТУК

 

****************************************************************************************************************************************************

Free daily banking via tbi bank app and neon card

 • Free BGN and EUR accounts with unlimited transfers
 • Free neon debit card with no maintenance fees
 • Free АТМ withdrawals twice per month
 • Free utility bill payments
 • 2.1% interest rate earned on money in the current account (up to BGN 2 000)
 • Option to split purchase in 3 equal interest-free payments
 • Micro savings via digital piggy bank “Kasichka”

We bring the bank into customers’ smartphones through tbi bank app giving them 24/7 access to free daily banking, options for convenient saving and interest-free split payments.

Free daily banking with no alternative on the market

By installing our mobile app customers can easily and fully digitally order their new freemium neon debit card, without need of visiting a bank’s office. Free delivery is within 48 hours, regardless of customer’s location across the country. Our new neon VISA debit card has no issuing and maintenance fees. It allows two free ATM withdrawals per calendar month (each up to BGN 800 if the ATM has no other limitation). Moreover, the current account brings monthly earnings of 2.1% for up to BGN 2 000 (and 0.15% for amounts from BGN 2 000 to 196 000). On top of this, we give every new neon cardholder a welcome bonus of BGN 20, loaded in the account just after their first purchase.

Bank in your phone

Once the neon card is activated in tbi bank app, customers can pay all their utility bills without extra charges with just one tap. They can also make unlimited number of free transfers in leva and euro to accounts at tbi or other banks in 36 European countries. The transfer could even be done in seconds if the bank of the receiving party supports instant payments. And even more, money can be sent to a friend’s tbi account just by phone number – it’s even faster than digging into a pocket to pull out cash.

Split purchase in 3 interest-free payments

Our clients can get a personal shopping limit (based on bank approval) in the app. Once it is approved, the customer is ready to shop at any physical or online store. neon cardholders can get their money back within their shopping limit and split their purchase in 3 equal interest-free payments. If customers want to pay back in smaller payments, they can split the payment in 6 or 12-month installments with a small fee. These options are available for payments above BGN 40. Money spent is disbursed in customer’s account within seconds through a few taps in the bank app.

For their bigger needs, our customers can receive 24/7 additional financing in few taps through the bank app.

​Micro saving options in “Kasichka”

To make customers dream purchase or family holiday one step closer, tbi bank app new feature allows people to set saving goals along with deadlines for reaching them, and frequently set aside small amount of money into a free virtual piggy bank called “Kasichka”. Once the saving goal is achieved, the piggy bank can be easily “broken” through a tap and money be transferred instantly in the neon debit card account.

To be focused on customer needs is in our DNA and this is what stands at the heart of our products and solutions. We do believe that daily banking should be free. Moreover, as a challenger bank we always strive to bring the latest innovations for our customers to make their life easier and more convenient. This is why, we came up with our unique neon card and bank app, which are here to address Bulgarian daily customers’ needs. We’ll continue to further develop our solutions to make people’s everyday lives easier and to bring them closer to their dreams” – says Petr Baron, our CEO.

We will add more app functionalities throughout the year for even better customer experience.

*tbi bank is at download distance HERE

 

Прочети още

Виж всички