Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни и данните събрани от публични и специални регистри и бази данни нa Вивус БГ ЕООД или друг кредитор и обратното за целите по т. 2.2 и 2.4., в това число данни от Централния кредитен регистър воден от Българската народна банка и регистъра на Националния Осигурителен Институт.

Научи повече

2.2. за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката, Вивус БГ или друг кредитор, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката, Вивус БГ или друг кредитор, във връзка с евентуалното предоставяне на банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);

2.4. за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и тези, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката, Вивус БГ или съответно друг кредитор,  като събираните данни са съотносими и не надхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели.

Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката, Вивус БГ ЕООД или друг кредитор: да получава от Националния Осигурителен Институт (НОИ) и от национална база данни „Население” към МРРБ информацията която се съдържа в тези бази данни, да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, както и да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни от публични и специални регистри и бази данни на трети лица – Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, за целите и сроковете, описани в 2.2, включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, за финансова услуга с Банката, Вивус БГ ЕООД или друг кредитор.

Научете повече

2.2. за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката, Вивус БГ или друг кредитор, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката, Вивус БГ или друг кредитор, във връзка с евентуалното предоставяне на банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);

Давам изричното си съгласие да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката, съответно Вивус БГ ЕООД или друг кредитор.

Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката или на електронен адрес: info@tbibank.bg.