Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни и данните събрани от публични и специални регистри и бази данни нa 4 Финанс или друг кредитор и обратното за целите по т. 2.2 и 2.4., в това число данни от Централния кредитен регистър воден от Българската народна банка и регистъра на Националния Осигурителен Институт

Научи повече

2.2. за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката, 4 Финанс или друг кредитор, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката, 4 финанс или друг кредитор, във връзка с евентуалното предоставяне на банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние).

2.4. за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и тези, свързани с предлагането.

Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката, 4 Финанс или друг кредитор: да получава от Националния Осигурителен Институт (НОИ) и от национална база данни „Население” към МРРБ информацията която се съдържа в тези бази данни, да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, както и да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни от публични и специални регистри и бази данни на трети лица – Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, за целите и сроковете, описани в 2.2, включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, за финансова услуга с Банката, 4 Финанс или друг кредитор.

Научете повече

2.2.    за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката, 4 Финанс или друг кредитор, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката, 4финанс или друг кредитор, във връзка с евентуалното предоставяне на банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние).

subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54