Информация за инвеститори


€ 618 М

ОБЩА СУМА НА АКТИВИТЕ

€ 12.4 М

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

18.8%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

5.1%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ

355%

ЛИКВИДНОСТ

16.3%

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

* 6M 2021 Неодитирани консолидирани финансови резултати

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“)
Проспект за облигации на TBI Bank

Предупреждения към инвеститорите
Проспектът е валиден в срок до 13.07.2021г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден.

Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта.

Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на облигации се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на облигациите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, облигациите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България.

Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на облигациите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В облигациите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.“
Приложения към проспекта за облигации на TBI Bank

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор
Резюме на Проспект за облигации на TBI Bank


За повече информация, моля обади се на

Anna Grigorova
Head of Financial Institutions
t: +359 (2) 8163 801
e: FI@tbibank.bg

Nikolay Grancharov
Head of Investment Intermediary Direction
t: +359 (2) 8163 974
e: FI@tbibank.bg

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.