Информация за инвеститори


€ 745 М

ОБЩА СУМА НА АКТИВИТЕ

€ 10.2 М

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

24.4%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

5.5%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ

433%

ЛИКВИДНОСТ

21.4%

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

* Q1 2022 Неодитирани консолидирани финансови резултати

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“)
Проспект за облигации на TBI Bank

Предупреждения към инвеститорите
Проспектът е валиден в срок до 13.07.2021г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден.

Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта.

Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на облигации се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на облигациите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, облигациите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България.

Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на облигациите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В облигациите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.“
Приложения към проспекта за облигации на TBI Bank

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор
Резюме на Проспект за облигации на TBI Bank

Съобщение за резултатите от предлагането на емисия подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД

Оповестяване на вътрешна информация по чл.17§1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета


За повече информация, моля обади се на

Anna Grigorova
Head of Financial Institutions
t: +359 (2) 8163 801
e: FI@tbibank.bg

Nikolay Grancharov
Head of Investment Intermediary Direction
t: +359 (2) 8163 974
e: FI@tbibank.bg

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.